၂ဝ၁၈ ရန္ကုန္သႀကၤန္ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ ၁ဝဝ နီးပါးရွိမည္


ရန္ကုန္ မတ္ ၁၅

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး သီးသန္႔မ႑ပ္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစား မ႑ပ္ တြဲဖက္ထားေသာ မ႑ပ္စုစုေပါင္း ၁ဝဝ နီးပါး ခြင့္ျပဳ ေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း(ျပည္လမ္းမွ အင္းလ်ား လမ္းၾကားႏွင့္ ကမၻာေအးေစတီလမ္းမွ ဆရာစံ လမ္းၾကား)အပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေနရာအႏွံ႔ ပါဝင္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည့္ေနရာမ်ားမွာ ေဝဇယႏၲာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ ပါရမီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ မင္းဓမၼလမ္း (ပါရမီလမ္းႏွင့္ က်ဳိက္ဝိုင္း ဘုရားလမ္းၾကား)၊ ျပည္လမ္း (က်ဳိက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းၾကား)၊ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္း(ျပည္လမ္းမွ အင္းလ်ားလမ္းၾကားႏွင့္ ကမၻာေအး ေစတီလမ္းမွ ဆရာစံလမ္းၾကား)၊ စက္မႈ(၁)လမ္း (ကမၻာေအးေစတီ လမ္းႏွင့္ ဆရာစံလမ္းၾကား)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္း(ျပည္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းၾကား)၊ အေနာ္ရထာလမ္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးလမ္းၾကား)၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း(ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ ဘုရား လမ္းၾကား)၊ ကုန္သည္လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းၾကား)၊ ပုစြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး အထက္/ေအာက္ (မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ၾကက္ဘဲ ေစ်းၾကား)၊ သံသုမာလမ္း (ၾကက္ဘဲေစ်းမွ ေဝဇယႏၲာလမ္းၾကား)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကမ္းနားလမ္း (ျပည္လမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းၾကား)တုိ႔တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ ၃၅ ခုႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ တြဲဖက္ထားေသာ မ႑ပ္ေပါင္း ၆ဝ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရကစားမ႑ပ္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ ၄၅ ခ်က္ႏွင့္အညီ မိသားစုမ႑ပ္မ်ား၊ ကုမၸဏီအလိုက္ စုေပါင္းေရကစား မ႑ပ္ မ်ား၊ ဆုေပးမ႑ပ္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္မ်ားကို ေရရရွိႏိုင္ေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္၍လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ အေျခ အေနေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း မ႑ပ္အႀကီးႏွင့္ အလတ္မ်ားကို စနစ္ တက်ခြင့္ျပဳေပးသြား မည္ဟု သိရသည္။

ေရကစားမ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မ႑ပ္အႀကီး (အလ်ား ေပ ၁၂ဝ မွ ေပ ၁၅ဝ၊ အက်ယ္ ေပ ၄ဝ၊ အျမင့္ ၈ + ၁၂ ေပ) အတြက္ အာမခံ စေပၚေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝဝဝဝ၊ မ႑ပ္အလတ္ (အလ်ား ေပ ၅ဝ မွ ေပ ၁၁ဝ၊ အက်ယ္ ေပ ၃ဝ၊ အျမင့္ ၆+၁၂ ေပ) အတြက္ အာမခံ စေပၚေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝဝဝ၊ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ မ႑ပ္အႀကီး ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝ၊ မ႑ပ္ အလတ္ ေငြက်ပ္ ၄ဝဝဝဝ၊ မ႑ပ္အေသး ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝ၊ ေျမ အသုံးျပဳခ အေနျဖင့္ မ႑ပ္အႀကီး ေငြက်ပ္ ၇ဝဝဝဝ၊ မ႑ပ္အလတ္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ၊ ေကာ္မတီပိုင္ေရပိုက္လိုင္းမွ ေရဆက္သြယ္အသုံးျပဳခ တစ္လက္မပိုက္ ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝဝ၊ တစ္လက္မခြဲပိုက္ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝဝဝ၊ ႏွစ္လက္မပိုက္ ေငြက်ပ္ ၄၃ဝဝဝဝ၊ အင္းလ်ားကန္မွ ေရဆက္သြယ္ အသုံးျပဳခ သံုးလက္မပိုက္ ေငြက်ပ္ ၄ဝဝဝဝဝ၊ ေလးလက္မပိုက္ ေငြက်ပ္ ၆၅ဝဝဝဝ၊ ေျခာက္လက္မပိုက္ ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝဝ ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ႑ပ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရကစားမ႑ပ္ အမ်ဳိးအစား အလိုက္ခြဲျခား၍ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္/ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီ ယာဌာန (လမ္းႏွင့္ တံတား)သို႔ ေလွ်ာက္ထား၍ မ႑ပ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္မႈေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ မတ္ ၂၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတား)တြင္ အခမဲ့ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ဆုႏွင္းလဲ့
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8741,interview,226,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17858,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1075,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ၂ဝ၁၈ ရန္ကုန္သႀကၤန္ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ ၁ဝဝ နီးပါးရွိမည္
၂ဝ၁၈ ရန္ကုန္သႀကၤန္ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္ ၁ဝဝ နီးပါးရွိမည္
https://3.bp.blogspot.com/-RY8U4oEor4Y/WquTn0zrkkI/AAAAAAABqY0/R9aHccPw7N8bWG-G7GXQwfGv02RrRuyPwCLcBGAs/s400/2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-RY8U4oEor4Y/WquTn0zrkkI/AAAAAAABqY0/R9aHccPw7N8bWG-G7GXQwfGv02RrRuyPwCLcBGAs/s72-c/2.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/03/blog-post_711.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/03/blog-post_711.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy