အိမ္ေထာင္ဦးစီး အိမ္ရွင္မႏွင့္ ဧည့္သည္

အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆိုသည္မွာ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ အဆိုးအေကာင္းကို လံုးဝဥႆံု တာဝန္ယူရသူျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု (ဝါ) မိသားစုတစ္ခုတြင္ သားသမီးတို႔၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥအပါအဝင္ မိသားစု၏ လံုၿခံဳေရးကိစၥအဝဝကိုလည္း တာဝန္ယူရသူ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ (လင္မယားႏွစ္ဦးရွိလွ်င္) လင္ေယာက်ာ္းျဖစ္သူကိုသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားပါသည္။

အိမ္ရွင္မဆိုသည္ကား အလုပ္အကိုင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ မိသားစု၏ စားေရးေသာက္ေရးစီမံခန္႔ခြဲသူ ဇနီးမယားကို အိမ္ရွင္မဟူ၍ ေခၚဆိုၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕အိမ္ရွင္မမ်ားမွာ ေငြေရးေၾကးေရး၊ အိမ္အသံုးစရိတ္ကိုပါ စီမံခန္႔ခြဲၾကပါသည္။ အိမ္ရွင္မသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ က်န္းမာေရးအရျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတာဝန္ကို မယူႏိုင္သည့္အခါ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းမႈတာဝန္ကို ယူရသည့္အျပင္ မိသားစု၏ ကိစၥႀကီးငယ္အဝဝကိုပါ တာဝန္ယူရသျဖင့္ အလြန္ႀကီးေလးေသာ အထုပ္ႀကီးကို ေခါင္းေပၚတြင္ ႐ြက္ထားရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ပါသည္။

အသင္းေခါင္းေဆာင္နဲ႔ အသင္းသား

အားကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ အသင္းအဖြဲ႔လိုက္ကစားရသည့္ ကစားနည္းမ်ားတြင္လည္း အသင္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးထားရွိပါသည္။ ဥပမာ-ေဘာလံုးကစားနည္းကိုၾကည့္လွ်င္ အသင္းေခါင္းေဆာင္သည္ မိမိကစားရသည့္ေနရာအတြက္ တာဝန္ယူရသည့္အျပင္ အျခားအသင္းေဖာ္မ်ားအားလံုး နည္းျပဆရာခ်ေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာအတိုင္း စနစ္တက် ကစားႏိုင္ေရး၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ကစားႏိုင္ေရး၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ လိုအပ္ေသာကြက္လပ္ (ဟာကြက္) ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း စသည့္ အသင္းေခါင္းေဆာင္၏ တာဝန္မ်ားကိုလည္း မလစ္ဟင္းရေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။

အကယ္၍သာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အသင္းသားတစ္ဦး ေလ်ာ့နည္းသြားပါက အသင္းေခါင္းေဆာင္သည္ မိမိ၏ မူလေနရာတာဝန္အျပင္ လစ္ဟာသြားေသာ ေနရာအတြက္ကိုပါ တာဝန္ယူ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည့္အတြက္ မႏိုင္ဝန္ထမ္းရသလိုျဖစ္ၿပီး မိမိ၏မူလတာဝန္မ်ား လစ္ဟင္းရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ တစ္ဖက္အသင္းသည္ အလြန္ညံ့ေသာအသင္းျဖစ္ပါက ႏိုင္ေကာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သာမန္ေျခစြမ္းရွိေသာ အသင္းဆိုလွ်င္ေတာ့ ႐ံႈးနိမ့္ဖို႔က အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက မႏိုင္ဝန္ကိုထမ္းရျခင္းသည္ ထိုေခါင္းေဆာင္အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္သလို သူဦးေဆာင္ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေဝးကြာမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း

သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ၊ ႏိုင္ငံဦးေသွ်ာင္ စသည္ျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေဝၚၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ ရွိစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္၏ေအာက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ တာဝန္အသီးသီးကို ခြဲေဝယူၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲသည္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးသည္။ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္ ဆိုေသာ္လည္း မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာကိုသာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ မိမိတို႔စြမ္းအားရွိသေလာက္၊ မိမိတို႔ အရည္အခ်င္းရွိသေလာက္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲ၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထူးျခားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) အရ ထူးျခားေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ထူးျခားေသာေခါင္းေဆာင္မႈ ပံုသဏၭာန္ရွိသည္။ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္၏ မ်ားျပားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ခ်ံဳ႕သည့္အေနႏွင့္ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္သာ ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ အေရအတြက္မွာမူ ေလ်ာ့က်မသြား၊ အခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားဆိုလွ်င္ ဦးစီးဌာနအသစ္မ်ား ထပ္မံဖြဲ႔စည္းလိုက္သျဖင့္ ပို၍ပင္တိုးသြားေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ဦးစီးဌာနမ်ားစြာကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနရၿပီး မႏိုင္ဝန္ကို ထမ္းေနရသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအျပင္ ယခင္က ဝန္ႀကီး ၆ ဦး ကိုင္တြယ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနကိုပါ တစ္ဦးတည္း တာဝန္ယူထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟူေသာ ရာထူးကို ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ တီထြင္ဖန္တီးထားရသည္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သည္”ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၅၈ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာ ရရွိသည္”ဟူ၍လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ယေန႔လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနအရ ျပည္တြင္းရွိ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲ၊ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၾကသလို ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သမၼတမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း သူ႔ကိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲ၊ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာ ဦးတည္ၾကသည္။ သူ႔ကိုသာ အမည္တပ္၍ ထုတ္ျပန္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္က သူ႔အမည္တပ္၍ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားခဲ့ၾကသူမ်ားကလည္း ယခုျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သူ႔ကိုသာအမည္တပ္၍ အျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပကတိအေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။

အိမ္ေထာင္ဦးစီး အိမ္ရွင္မ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ယူထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ပါက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္၊ ေဆြးေႏြးၾကသလို ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သူ႔ကိုသာ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္၍ ဖိတ္မႏၲကျပဳၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုမူ သံတမန္မ်ားကို တရားဝင္လက္ခံျခင္း၊ ဂါရဝျပဳေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားမွလြဲ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္ ကိစၥကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သာ ေတြ႔ဆံုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာဝန္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္၏ တာဝန္ကိုပါ ယူထားရသည္။ ထို႔အျပင္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၎မွတစ္ဆင့္တင္ျပျခင္း စသည့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရသလို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ျပန္လည္၍ခ်မွတ္လာသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ဆက္လက္၍ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း စသည့္ တာဝန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး စသည့္မ်ားျပားလွသည့္ တာဝန္မ်ားကို ယူထားရသည့္အတြက္ မႏိုင္ဝန္ကို ထမ္း႐ြက္ထားရသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အိမ္ရွင္မတာဝန္အျပင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး တာဝန္ကိုပါ ယူထားရသည့္ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနရပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာႏွႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို ထပ္မံဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းမွာ ၎အေပၚတြင္ ပိေနေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို အတန္အသင့္ ေလ်ာ့က်သြားမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

အိမ္သာေတာ့ဧည့္လာ ဧည့္လာေတာ့ အိမ္နာ

“အိမ္သာေတာ့ဧည့္လာ”ဟူေသာ ျမန္မာ့ဆို႐ိုးစကား တစ္ခုရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေနရာ၌ တစ္ခ်ိန္က နာမည္ႀကီးခဲ့သည္ စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာသာဓုႏွင့္ ျမတ္မြန္တို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ “ဧည့္သည္” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွ ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ကို သတိရမိပါသည္။ မွတ္မိသေလာက္မွာ “ပထမလာေတာ့ ေ႐ႊဧည့္သည္... ဒုတိယလာေတာ့ ေငြဧည့္သည္... ေနာင္ေသာအခါဝယ္ မၾကာမၾကာေရာက္ေတာ့...ဧည့္သည္...ဧည့္သည္...”ဟု ေဒါႀကီးေမာႀကီးႏွင့္ ဆိုလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည့္အဓိပၸာယ္မွာ ဧည့္သည္မၾကာခဏလာေတာ့ အိမ္နာသည့္သေဘာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လာေရာက္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ဧည့္သည္တို႔မွာ အားလံုး ေ႐ႊဧည့္သည္၊ ေငြဧည့္သည္မ်ား ျဖစ္ၾကပါမည္လား။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မထင္ပါ။ ၎တို႔ လာေရာက္ေနၾကျခင္းမွာ အိမ္သာ၍ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အိမ္သာ၍လာေသာ ဧည့္သည္ထက္ အိမ္ကိုနာေစခ်င္၍လာေသာ ဧည့္သည္က ပို၍မ်ားမည္ဟု ထင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔ကိုသိေစခ်င္၍ ေျပာလိုက္ေသာစကား၊ ေပးလိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္က တစ္မ်ိဳး၊ ၎တို႔ေဒသသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ၍ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ရင္းေစတနာမမွန္ေသာ၊ ထိုထိုအီအီလာလာသမွ် ဧည့္သည္တို႔ကို ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္စြာ၊ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသစြာ၊ အိမ္ရွင္ေကာင္းပီသစြာ လက္ခံႀကိဳဆိုေနၾကဖို႔ သင့္ပါမည္လား။ စဥ္းစားၾကဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေျပာလိုပါသည္။ သူတို႔လာသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္စံုတစ္ရာမရွိသည့္အျပင္ ေငြေၾကးကုန္က်ပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္ေတြ အလဟႆ အက်ိဳးမဲ့စြာ ကုန္ဆံုးရပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အိမ္နာပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးလည္းျဖစ္၊ အိမ္ရွင္မလည္းျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးအပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳမည့္၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုလိုလားသည့္ ေ႐ႊဧည့္သည္၊ ေငြဧည့္သည္တို႔ကို လိႈက္လွဲပ်ဴငွာစြာျဖင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္သင့္ေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံကို အက်ိဳးမျပဳသည့္အျပင္ ပိုမိုနစ္နာေစမည့္၊ အိမ္နာေစမည့္ ဧည့္သည္မ်ိဳးကိုမူ ၎တို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးျဖင့္သာ တံု႔ျပန္ျပဳမူဆက္ဆံသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသင့္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ အိမ္ရွင္မသဖြယ္ အစစအရာရာ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကိုယူထားၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္ အမ်ားအျပားပိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္လွပေရးအတြက္ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ေနသလို ျပည္တြင္းအေရးအတြက္ကိုလည္း အခ်ိန္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ယခုထက္ပိုမို၍ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္...။

သိန္းထက္ေအာင္
http://thevoicemyanmar.com/opinion/17953-ehr

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အိမ္ေထာင္ဦးစီး အိမ္ရွင္မႏွင့္ ဧည့္သည္
အိမ္ေထာင္ဦးစီး အိမ္ရွင္မႏွင့္ ဧည့္သည္
http://thevoicemyanmar.com/images/BYyBQO.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/03/blog-post_93.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/03/blog-post_93.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy