ျမန္မာစစ္တပ္ကိုအေရးယူမယ့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြမွာ တာ၀န္ရိွတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြကို အေရးယူမယ့့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းကို အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္က တခဲနက္ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းအရ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးအဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ တာ၀န္ရိွသူအခ်ိဳ႕ကို ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာအေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြနဲ႔ ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္ပင္တာေတြရိွလာမွာျဖစ္သလို၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာစစ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈအေပၚမွာလည္း အကန္႔အသတ္ ျဖစ္သြားေစမွာပါ။ ဒီအေၾကာင္း ကိုသားညြန္႔ဦး အျပည့္အစံုေျပာျပပါလိမ့္မယ္။

အခု ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲ ၃၈၂ မဲ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၀ နဲ႔ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ NDAA အေမရိကန္ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အက္ဥပေဒ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းအရ ရိုဟင္ဂ်ာ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အျခားလူနည္းစုလူမ်ိဳးေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္တဲ့ စစ္ဖက္နဲ႕ လံုၿခံဳေရးအာဏာပိုင္ေတြကို ဘ႑ာေငြေၾကးအရ ပိတ္ဆို႔အေရးယူဖို႔၊ အေမရိကန္ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ဖို႔ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံစံႏႈန္းေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး၊ အရပ္သားအစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရိွလာတယ္ဆိုုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ မရိွသေရြ႕၊ ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္ စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးေတြကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုေတြအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့တာေတြကို ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး၊ အခု ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတုိးတက္လာေအာင္ ဖိအားေပးတာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာပါ။ ဒီ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ဦးေဆာင္အဆိုတင္တဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒီမိုကရက္အမတ္ Eliot Engel က ဒီအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ၇ သိန္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဖက္ကို ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး၊ အဲဒီက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ကေလးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ဒါဟာ လူေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ အၾကပ္အတည္းပါ။ လူမ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈပါ။ မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ဒီျဖစ္ရပ္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရိွေသးပါဘူး။”

ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အခု အတည္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ NDAA ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းမွာ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ပိုၿပီး ပစ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရးယူမႈေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေစမယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အေၾကာင္းလည္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Eliot Engel က ေျပာသြားပါတယ္။

“ ဒီအေရးယူမႈဟာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမွာပါ။ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနတြ တိုးတက္လာတာကို မျမင္ရသေရြ႕ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အေမရိကန္စစ္ဖက္က အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးမႈေတြ ကန္႔သတ္ထားပါမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ စစ္ဖက္နဲ႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ေတြကို ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာျပင္းထန္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ၊ ေနာက္ ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္ပင္တာေတြ လုပ္ပါမယ္။ ႏိုင္ငံတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖစ္ေအာင္ အားေပးပါမယ္။ ျမန္မာေက်ာက္ျမတ္လုပ္ငန္းပိုင္းမွာ စစ္တပ္ကၾသဇာလႊမ္းေနတာေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႕ တြန္းအားေပးပါမယ္။ လူမ်ိဳးႏြယ္စုလိုက္ရွင္းလင္းမႈေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာအျပင္ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရပါလိမ့္မယ္။”

လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ စတဲ့ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ လုပ္ငန္းကုမဏီေတြကို စာရင္းျပဳစုျခင္းအားျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရနဲ႔ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔ေတြဖက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္ျမတ္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတာေတြကို အားေပးသြားမယ္လို႔လည္း အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားအက္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအပါအ၀င္ ရိုဟင္ဂ်ာအၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႕ သူ႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သေရြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကိုလည္း တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိၿပီး၊ အခုေနာက္ဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိေတာ့ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီမွာပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ ေႏွာင္းပုိင္းမွာတုန္းကလည္း ၂၀၁၈ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳထားၿပီး၊ ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းဖုိ႔ အထက္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ မဲခဲြၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္လထဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းက လုံၿခံဳေရးကင္းစခန္း ၃၀ ေလာက္ကုိ စီးနင္းတုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ ARSA အစြန္းေရာက္အုပ္စုကုိ လုိက္လံရွင္းလင္းရာမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ အႀကီးအက်ယ္ က်ဳးလြန္ခဲ့ၿပီး၊ လူမ်ဳိးစုအလုိက္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားတဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔ေတြက စြပ္စဲြထားၾကၿပီး၊ တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနၾကတာပါ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကိုလည္း ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ လူမ်ိဳးႏြယ္စုလိုက္ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက သံုးႏႈန္းထားပါတယ္။
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-us-sanction-draft-law-/4408313.html

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8662,interview,224,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17690,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1074,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ျမန္မာစစ္တပ္ကိုအေရးယူမယ့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ
ျမန္မာစစ္တပ္ကိုအေရးယူမယ့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ
https://gdb.voanews.com/137701E8-1BEA-4674-9823-CA9CF7715D29_cx7_cy0_cw87_w1023_r1_s.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_592.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_592.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy