ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ပညာေရးသင္ခန္းစာမ်ား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးက လက္ရွိအေနအထားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေနသျဖင့္ ေလ့လာမကုန္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း သြားေရာက္ေလ့လာဆဲျဖစ္သည္။ ဖင္လန္က ယခုထြင္လိုက္ျပန္ၿပီ။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားဦးမည္ဟု ဆိုလိုက္ျပန္သည္။ အစဥ္အဆက္ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္ဗဟိုျပဳကာ သင္ၾကားလာေနသူမ်ား မ်က္လံုးျပဴးကုန္မည္ထင္သည္။

စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကို အတုခိုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကရာ ဖင္လန္က ဘာသာရပ္သင္ၾကားမႈမ်ားကို ျဖဳတ္ေတာ့မည္ဆိုသျဖင့္ နားလည္ရခက္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ေနၾကရျပန္သည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံကလည္း သူ႔အရပ္ႏွင့္ သူ႔ဇာတ္ ပညာေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္လြန္းသျဖင့္ မေအာင္ျမင္ဟု ေျပာရန္ကလည္း ခက္ေနသည္။ ဖင္လန္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္မွာ သူတို႔ႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးမႈလံုးဝမရွိသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဖင္လန္အတိုင္း လိုက္လုပ္ရန္ဆိုသည္မွာ ပညာေရးတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈ မည္မွ်ကင္းသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ တိုင္းတာပါက က်န္ႏိုင္ငံမ်ား ေနာက္ေကာက္က်ကုန္သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္မ်ား မရွိဆိုသည့္ သေဘာတရားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက စမ္းသပ္ေနၾကသည္။ ေက်ာင္းေရာက္လာလွ်င္ ဖတ္စာအုပ္ဖြင့္ ဘာသင္မည္ဆိုကာ ဆရာမ်ားက ေျပာျခင္းထက္၊ ေက်ာင္းသားက သူဘာကို သင္ယူလိုသည္ဟု ေျပာျခင္းျဖင့္ စတင္လိုက္မည္။ အစဥ္အလာက လံုးဝခြဲထြက္သြားသည့္ စနစ္ျဖစ္သြားသည္။ သူတို႔အတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဘာသာရပ္မရွိ။ သူက ဒုတိယကမၻာစစ္အေၾကာင္း သိခ်င္သည္။ သိခ်င္သည္ကို ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္။ သူေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အေၾကာင္းကို သင္ေပးမည္။ ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေစရန္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးမည္။ သူတို႔သိခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ဆရာက ေက်ာင္းသားသင္ယူခ်င္သည္ကို သင္ေပးရန္သာျဖစ္သည္။ ယင္းကိုပင္ ဘာသာရပ္မဲ့ပညာေရးအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားက သူ ဒုတိယကမၻာစစ္အေၾကာင္း သိခ်င္သည္ဟု ေျပာလိုက္မည္။ ေျမပံုေတြ ထုတ္ရေတာ့မည္။ စစ္ပြဲျဖစ္သည့္ေနရာေတြကို ေျမပံုေထာက္ျပသင္ရမည္။ ေျမပံုကို ျပရာတြင္လည္း ထိုေခတ္ကေျမပံုႏွင့္ ယခုေခတ္ ေျမပံုကြဲျပားသြားေၾကာင္း ျပႏိုင္ရမည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက နယ္ျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားကုန္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ကြဲျပားသြားသည္ကို ေထာက္ျပရမည္။ ပထဝီသေဘာတရားေတြ ပါလာသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြအေၾကာင္း ျပႏိုင္သည္။ သူတို႔ဘာေတြ ေျပာခဲ့သနည္း ေလ့လာခိုင္းႏိုင္သည္။ ထိုစဥ္က တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာကို တင့္ကားေတြ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၾကသည္။ တပ္ေတြကို ေ႐ႊ႕ၾကသည္။ မိုင္အကြာအေဝးမည္မွ်ကို မည္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ေ႐ႊ႕လွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာက္မည္နည္းဆိုသည္ကို သခ်ၤာမ်ားျဖင့္တြက္ခိုင္းႏိုင္သည္။ စစ္ပြဲျဖစ္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာကို တပ္ေ႐ႊ႕သည့္ႏႈန္းမ်ားကို တြက္ခ်က္ခိုင္းျခင္းျဖင့္ ပညာရႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ သင္ယူလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ဆရာက ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းေပးရမည္မွာ ဆရာ့အတြက္လည္း အလြန္ခက္ခဲသလို တပည့္မ်ားကိုလည္း တတ္ေျမာက္ေစလိုသည့္ ေစတနာမထားလွ်င္ လံုးဝသင္ၾကား၍ မရႏိုင္သည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံဆရာေတြက ပညာေရးစနစ္ကို လက္ေတြ႔ဘဝထဲ ဆြဲထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာထဲက အခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ႏိႈးဆြသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ အားထုတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အကန္႔အသတ္မဲ့ ပညာေရးဟူ၍လည္း သူတို႔က သတ္မွတ္ၾကသည္။

တီထြင္ဖန္တီးသည့္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ တကယ့္ဘဝႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရမည္။ ေက်ာင္းသားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခိုင္းျခင္းက ပညာေရးသည္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို ထင္ရွားေစသည္။ သူ႔ဘဝအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေနသကဲ့သို႔ ခံစားေစသည္။

ကိုယ္သိခ်င္သည့္အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာရေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားက သူသင္ၾကားေနရသည့္ ပညာသည္ အလြန္အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ အလုပ္တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္လာသည္။ ေက်ာင္းစာကို ေက်ာင္းထဲတြင္ ထားသြားရန္မဟုတ္။ ေက်ာင္းစာကို ဘဝထဲယူသြားႏိုင္သည္အထိ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေအာင္ျမင္မႈကို မည္သည့္အရာႏွင့္ တိုင္းတာမည္နည္း။ အစဥ္အလာနည္းစနစ္မ်ားက မေအာင္ျမင္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုစနစ္အတိုင္း ဆက္လက္က်င့္သံုးေနသျဖင့္ ပညာေရးသည္ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ေလာ ပညာရွင္မ်ားက စဥ္းစားသံုးသပ္လာၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ Independent သတင္းစာႀကီးက အေကာင္းဆံုးပညာေရးစနစ္ ၁၁ ခုကို ထုတ္ျပန္သည္။ အေကာင္းဆံုးကို သတ္မွတ္ရာတြင္ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ က်န္းမာေရး၊ မူလတန္းပညာ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း စသည့္အရာမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတိုင္းလိုလိုသည္ အစဥ္အလာေဘာင္ကို မေက်ာ္ႏိုင္ေသးသည့္ ပညာေရးစနစ္ကိုပင္ က်င့္သံုးေနၾကသည္။ အစဥ္အလာကို အ႐ိုးစြဲေနေသာေၾကာင့္ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအားလံုးက ထိုဝဲအတြင္း က်င္လည္ေနရသည္ကို သာယာေနသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ၁၁ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၄ ခ်ိတ္သည္။ သူတို႔သည္ အစဥ္အလာႏွင့္ ေခတ္သစ္ကို ႀကိဳးစားလြန္ဆြဲရင္း အေနအထားတစ္ခုကို ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တို႔က ဒုတိယေနရာတြင္ရွိၿပီး ဖင္လန္က ထံုးစံအတိုင္း နံပါတ္ ၁ ျဖစ္သည္။ ဖင္လန္ အဘယ္ေၾကာင့္ နံပါတ္ ၁ ျဖစ္ရသနည္း။ ေပးထားသည့္ အခ်က္အားလံုး ျပည့္စံုေနသည့္အျပင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၌ အားလံုးထက္ လြန္ကဲေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ အတူယူစရာေတြမ်ားပါသည္။ သူတို႔သည္ ပညာေရးစနစ္ကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေျပာင္းသည္။ သူတို႔ ေျပာင္းလဲသမွ်သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ထည့္တြက္သည္။ ကမၻာ့အဆင့္ကို ထူေထာင္ၿပီး စံျပဳေလာက္ေအာင္လုပ္ျပသည္။ သူတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သနည္း။ သူတို႔တြင္ အေကာင္းဆံုးဆရာမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူမ်ားရွိေနသည္။ ပညာေရးကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားျဖင့္ ပညာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္လိုစိတ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

E-01
(Ref: Education Lesson from Finland)

==============

The Voice

http://thevoicemyanmar.com/education/20869-fin

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8742,interview,226,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17860,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1075,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ပညာေရးသင္ခန္းစာမ်ား
ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ပညာေရးသင္ခန္းစာမ်ား
https://2.bp.blogspot.com/-IZRYXgWk7AE/WvaBzEaV88I/AAAAAAAAe2g/2zk691hgu6oz7ndqrd29wAQffMk7qvMUQCLcBGAs/s640/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-IZRYXgWk7AE/WvaBzEaV88I/AAAAAAAAe2g/2zk691hgu6oz7ndqrd29wAQffMk7qvMUQCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_856.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_856.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy