ကမာၻေက်ာ္ ပနားမားတူးေျမာင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ပနားမား တူးေျမာင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူတို႔တူးေဖာ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ တူးေျမာင္းမ်ားတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံးျဖစ္၍ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားထဲတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ယင္းတူးေျမာင္းကိုေ ဖာက္လုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာတျခမ္းအတြက္ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ပနားမား တူးေျမာင္းကို ေျမာက္အေမရိကတိုက္ႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတိုက္တို႔အၾကားရွိ ပနားမား ကၽြန္းဆက္ကို ျဖတ္၍ အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာကမ္းေျခေပၚရွိ ကိုလုံးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာကမ္းေျခရွိ ဗဲလဗိုးအာၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္ယြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားရာ ၄၈ မိုင္ရွည္လ်ားသည္။ တူးေျမာင္းသည္ အေနာက္ေျမာက္မွ အေရွ႕ေတာင္သို႔ သြယ္တန္းလ်က္ ရွိသည္။

အတၱလႏၲိတ္ ကမ္းေျခဖက္တြင္ တူးေျမာင္းသည္ ရွားဂရီးျမစ္ေၾကာင္းကိုလိုက္၍ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ ကမ္းေျခဖက္တြင္ ရီးအိုဂရန္ဒီျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္းလိုက္သြားသည္။ အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာဖက္မွစ၍ ဝင္လာေသာ သေဘၤာတစ္စင္းသည္ လီမြန္ပင္လယ္ေအာ္ ကမ္းေျခေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ကိုလုံးၿမိဳ႕မွစတင္၍ တူးေျမာင္းထဲသို႔ ဝင္ရသည္။ ထိုမွတဖန္ ေပ ၅၀၀ က်ယ္ေသာ တူးေျမာင္းတေလၽွာက္ ခရီးဆက္ေသာ္ ဂါတြန္းေရတံခါးသို႔ ေရာက္သည္။ ယင္းေရတံခါးတြင္ တူးေျမာင္းသည္ ပင္လယ္ေရျပင္ထက္ ၈၅ ေပျမင့္သည္။ ယင္းအျမင့္သို႔ သေဘၤာေရာက္ရွိေလေအာင္ ေရတံခါးသုံးဆင့္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တက္သြားရသည္။

ထိုမွတစ္ဖန္ မီဂယ္ေရတံခါးသို႔ ေရာက္သည္။ ထိုေရတံခါးသို႔ ေရာက္လၽွင္ အဆင့္ဆင့္ေလၽွာ႔ခ်ေပးသည္။ မီရာ ဖေလာ္ရီးေရတံခါးသည္ သေဘၤာအား ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ ေရျပင္ႏွင့္ တညီတည္းရွိေလေအာင္ ေလၽွာခ်ေပးသည္။

ပနားမားတူးေျမာင္း၏အဝင္ႏွင့္အထြက္ေနရာမ်ားတြင္ အကန္႔အလိုက္ခြဲျခားထားေသာ ေရထိန္းတံခါး စနစ္ကိုအသုံးျပဳထားသည္။ ေရထိန္းတံခါးအတြင္းသို႔ သေဘၤာဝင္ေရာက္ၿပီးသည့္အခါ ေရမ်ား ျဖည့္သြင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သေဘၤာသည္ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္သို႔ ျမင့္တက္လာသည္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ဂါတြန္ေရကန္ (Lake Gatun ) (ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္မွ ၂၆ မီတါအျမင့္) ႏွင့္ညီသြားသည့္အခါ သေဘၤာသည္ တူးေျမာင္းတေလၽွာက္ ဆက္လက္ ေမာင္းႏွင္သြားသည္။

နာမည္ႀကီးရျခင္းမွာ ထိုေနရာ၌ ေတာင္ကိုျဖတ္ကာ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရ၍ တူးေျမာင္းေဖာက္လုပ္စ ေစာေစာပိုင္းတြင္ ေျမမ်ားၿပိဳက်သျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သေဘၤာတစ္စင္းသည္ တူးေျမာင္းကို အစမွအဆုံးထိ ျဖတ္သန္းရန္ ၇ နာရီမွ ၈ နာရီအထိ ၾကာေလသည္။ တိုက္ႀကီး ၂ တိုက္ကို ဆက္စပ္ထားေသာ ကၽြန္းဆက္ကို ျဖတ္၍ ေရလမ္းတစ္ခု ေဖာက္လုပ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ စိတ္ကူးႀကံဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ေပ။ ၁၆ ရာစုႏွစ္အတြင္းက စပိန္ျပည့္ရွင္ ဖာဒီနန္သည္ ပနားမားကၽြန္းဆက္ကို ျဖတ္၍ တူးေျမာင္းေဖာက္ရန္ စိတ္ကူးရခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဖာဒီနန္၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံသူ ဖိလစ္သည္ နီကာရာဂြာကို ျဖတ္၍ တူးေျမာင္းေဖာက္ရန္ စိတ္ကူးထုတ္ခဲ့သည္။ ၁၅၂၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ယင္းစိတ္ကူးကို စီမံကိန္းတစ္ခုေရးဆြဲ၍ စဥ္းစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ေပ။ ထိုေနာက္ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂရိတ္ၿဗိတိန္တို႔သည္လည္း စဥ္းစားၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ မတတ္ႏိုင္၍ လက္လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုက စမ္းသပ္ ေဖာက္လုပ္ၾကည့္ေသးေသာ္လည္း ေဒၚလာ ၂ သန္းကုန္ၿပီးေနာက္ လက္ေလၽွာ႔ရျပန္သည္။

၁၈၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆူးအက္ တူးေျမာင္းကို တူးေဖာ္ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျပင္သစ္တို႔သည္ ဆူးအက္ တူးေျမာင္းကို ႀကီးၾကပ္တူးေဖာ္ခဲ့သူ ျပင္သစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဖာဒီနန္ ဒလက္ဆက္အား ဦးစီးေစ ပနားမားတြင္ တူးေျမာင္းေဖာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ပိတ္လိုက္ရသည္။ လုပ္ငန္းရပ္ပစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ တူးေျမာင္းတူးေဖာ္ေရးကို အားေပးသူမ်ားထဲမွပင္ မ႐ိုးေျဖာင့္မႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးပစၥည္း အယိုအဖိတ္မ်ား၍ ကုမၸဏီမွာ ေႂကြးတင္ေနျခင္း၊ စရိတ္ကုန္ လူပင္ပန္း ဆင္းရဲသေလာက္ လုပ္ငန္းမတြင္က်ယ္ျခင္း၊ ထို႔အျပင္ ထိုေဒသသည္ ႐ႊံ႕ၫြန္ခ်ဳံႏြယ္ ပိတ္ေပါင္းတို႔ ထူထပ္၍ စိုစြတ္ထိုင္းမႈိင္းသျဖင့္ အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ အဝါဖ်ားေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တူးေျမာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္တြင္တူးေျမာင္း project ကို ၁၉၀၄ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္မွတာ၀န္ယူၿပီး ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ပနားမားတူးေျမာင္းသည္ အျခားတူးေျမာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ေျမျပင္ကုိတစ္ဆက္တည္း တူူးေဖာက္ေဖာက္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ မူလကတည္းကရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ေရကန္ႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာက္ကာတူးေဖာ္ရျခင္း မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ John Findlay Wallace က ဦးေဆာင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၀ႏွစ္အၾကာ၁၉၁၄ခုႏွစ္ George Washington Goethals ကုိင္တြယ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ၿပီးဆုံးေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ပနားမားတူးေျမာင္းကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ နီးပါးကုန္က်ခဲ့သည္။

တူးေျမာင္းေဖာက္လုပ္စဥ္အေတာအတြင္း တူးေျမာင္းပုိင္နက္တစ္ခုလုံးကုိ ကုိလံဘီယာ ၊ ျပင္သစ္ ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၇၇ခုႏွစ္တုိင္ေအာင္ အေမရိကန္က ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္မွ ပနားမားအစုိးရလက္ေအာက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေလသည္။ အင္ဂ်င္နီယာသမုိင္းတြင္ တည္ေဆာက္မႈအခက္ခဲဆုံး စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီး American Society of Civil Engineers အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခတ္သစ္ကမာၻ႔အံဖြယ္ခုႏွစ္ခု စာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၇ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
(အေမရိကန္ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၏ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ ေခတ္သစ္ကမာၻ႔အံဖြယ္ခုႏွစ္ခုမွာ ခ်န္နယ္ဥမင္လႈိဏ္ေခါင္း ၊ စီအန္တာ၀ါ ၊ အင္ပါယာစတိတ္အေဆာက္အအုံ ၊ Itaipu ဆည္ ၊ Delta Works ႏွင့္ ပနားမားတူးေျမာင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။)

စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ ၁၉၁၄ခုႏွစ္တြင္ သေဘၤာေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ကုိ တူးေျမာင္းအတြင္း ျဖတ္သန္းေစႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါမွာ တူးေျမာင္းကေန တစ္ႏွစ္ကို သေဘၤာစီးေရ ၁၅၀၀၀ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းေနၿပီး ပနားမားႏိုင္ငံသည္ တူးေျမာင္း ျဖတ္သန္းခ ႏွစ္စဥ္ ၄ ဘီလီယံေဒၚလာေက်ာ္ ကို ရရွိေနပါသည္။
(ပနားမားတူးေျမာင္းသစ္ကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္)

credit:thutazon

==============

Morning News

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ကမာၻေက်ာ္ ပနားမားတူးေျမာင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
ကမာၻေက်ာ္ ပနားမားတူးေျမာင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
https://3.bp.blogspot.com/-xdhLIGVSHRA/WwwjE-fDz9I/AAAAAAAAe58/EjEO0qhXb8MeHnN2KURz7gkgyGwdOEMwwCLcBGAs/s320/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xdhLIGVSHRA/WwwjE-fDz9I/AAAAAAAAe58/EjEO0qhXb8MeHnN2KURz7gkgyGwdOEMwwCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_861.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_861.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy