ေခတ္သစ္ ေ႐ႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ မျဖစ္ေစလိုပါ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္စြဲပါ ၫြန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကို ဖတ္ရပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာက ေဟာေျပာပြဲ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းကိစၥပါ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လိုပါက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ခြင့္မျပဳရန္၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂတ္ဘဝ ပိုမိုသာယာ လွပႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားသင္ယူျခင္း၊ သုေတသနဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာ ဖတ္ၾကားမည့္ ေခါင္းစဥ္ Concept Note လာေရာက္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္၊ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည့္သူစာရင္း တက္ေရာက္မည့္ဦးေရ၊ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ စသည္မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မီႀကိဳတင္သေဘာထား မွတ္ခ်က္တင္ျပရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းၫြန္ၾကားခ်က္ကို ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း The Voice Daily မွာ ဖတ္ရျပန္ပါတယ္။ ခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ယင္းၫြန္ၾကားခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခ်က္ ၃ ခ်က္ တင္ျပလိုပါတယ္။

ပထမအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၾကတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအသိမ်ား တိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ Political Science ျပန္လည္သင္ၾကားေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယခင္ မဆလေခတ္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို မသင္မေနရ သင္ခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဆိုရွယ္လစ္သေဘာတရားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဆလေခတ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ မသင္ရေတာ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈ၊ ပြင့္လင္းလာမႈ၊ မီဒီယာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္တိုးတက္လာေအာင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သမဂၢမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္သူမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္ေနတာေတြကို ျပန္လည္ပြင့္လာဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအသိ၊ အျမင္၊ သေဘာတရား၊ လက္ေတြ႔အေျခအေန၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး စတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအသိေရခ်ိန္ျမင့္မားလာမယ္ဆိုရင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအစြန္းေရာက္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သလို ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏို္င္ငံေရးဟန္ခ်က္ကိုလည္း ထိန္းေက်ာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ 

အလားတူပါပဲ။ ယေန႔ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕တာဝန္အသီးသီးကို လက္ေျပာင္းယူၾကမွာ မလြဲပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစတဲ့ ဘက္စံုအေတြးအျမင္၊ အယူအဆ၊ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ရင့္သန္ေနေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားၾကရမွာပါ။ စာသင္ခန္းမထဲက သင္ခန္းစာတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အေတြးအေခၚကို ေျပာင္းလဲဖို႔ မလြယ္ကူႏိုင္ပါဘူး။ ျပင္ပစာေတြဖတ္ဖို႔လိုအပ္သလို ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ရပ္နဲ႔ ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္မိပါတယ္။ 

အဲဒီျဖစ္ရပ္ကေတာ့ မူလတန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ကေလးငယ္ေတြကို ပါတီစည္း႐ံုးေရးပံုစံကဗ်ာ သင္ၾကားေနတဲ့ ႐ုပ္သံဗီဒီယိုဖိုင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွာ ထြက္ေပၚလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဝဖန္သံေတြလည္း ၾကားရပါတယ္။ ယင္းျဖစ္ရပ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္က မၾကာေသးမီကပဲ စာေရးဆရာဦးေက်ာ္ဝင္း မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနမွာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကာလအတြင္းကလည္း ဆရာဦးေက်ာ္ဝင္းဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စကားဝိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာဦးေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေဟာေျပာမႈေတြဟာ ပါတီႏိုင္ငံေရးမဟုတ္သလို ပါတီစည္း႐ံုး ေရးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္၊ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား၊ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ သီအိုရီမ်ားကိုသာေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိဖြင့္ေပး တာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမျဖစ္စဥ္က မူလတန္းျပဆရာရဲ႕အေျခအေနမ်ိဳးက ႏိုင္ငံေရးဆိုေပမယ့္ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ပါတီမဲဆြယ္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုတာေၾကာင့္ သိမ္းက်ံဳးၿပီး တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမျပဳလုပ္ရဆိုတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟာ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခားလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ၊ ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မျပဳလုပ္ရဆိုပါရင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို မည္သို႔မ်ားသင္ၾကားပို႔ခ်ရမလဲ မစဥ္းစားတတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ ပါတီအသီးသီးက ပါတီဝင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုလာၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံ လာေရာက္ေလ့လာေနၾကပါတယ္။ အဘက္ဘက္က ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္မွာ ဖိနပ္ကေသးေနလို႔ ဖေနာင့္ျဖတ္ပစ္တဲ့ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ဒုတိယအခ်က္မွာ လက္ရွိေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစတဲ့ အဘက္ဘက္ကေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာပါ။ ဒီအေျခအေနကိုမ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး အရင္စနစ္ပံုစံမ်ိဳး အရာရာကို ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အေပၚကေျပာင္းၿပီး ေအာက္ေျခက မေျပာင္းဘဲေနလို႔မျဖစ္ႏိုင္သလို ေအာက္ေျခကေျပာင္းၿပီး အေပၚကမေျပာင္းလို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ စနစ္ေျပာင္းေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက လိုက္ပါေျပာင္းလဲဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနဆဲပါ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုတာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေတြးအေခၚအေျချပဳပညာေရးစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္နဲ႔ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ဘက္ေပါင္းစံုအသိအျမင္ႂကြယ္ဝေစေရးကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သင့္သလို အားေပးရမယ့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလုပ္ရမည့္အေရး အထက္အမိန္႔အဆင့္ဆင့္ယူေနရျခင္းကေတာ့ ဗဟိုမွ အားလံုးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ေနဆဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တကၠသို္လ္မွာ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ရမယ့္ကိစၥတစ္ခုက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝး ဆႏၵျပပြဲတင္ျပရတာထက္ ပိုၿပီးခက္ေနတာကေတာ့ ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ရမယ့္အျဖစ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ တကၠသိုလ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဆိုတာပါပဲ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေရး၊ တကၠသိုလ္၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဆိုတာ ခြဲျခားလို႔မရခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ႏိုင္ငံေရးကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အားလံုး သိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတိုင္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရမယ္ မဆိုလိုေပမယ့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို သိသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးကိစၥေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ေက်ာင္းသားေတြဆိုတာလည္း တစ္ခ်ိန္မွာ ေ႐ြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြ၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသူေတြ ျဖစ္လာၾကမွာပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ ႏိုင္စြမ္းေတြဖြင့္ေပးရမယ့္ ေက်ာင္းေတြမွာ အေတြးအေခၚခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ ယခင္ကာလမ်ားက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နဲ႔ေဝးရာကို ပို႔ခဲ့ၿပီးပါၿပီ၊ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို ေဝးရာကိုပို႔မယ့္ အေျခအေနမျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ၊ ဆီမီနာေတြကေန ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(က) ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္လာျခင္း

(ခ) အမွားအမွန္ခြဲျခားႏိုင္သည့္ ေဝဖန္သံုးသပ္စဥ္းစားႏိုင္ျခင္း

(ဂ) စာဖတ္ျခင္း

(ယ) အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားကို ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ျခင္း

(င) အသိအျမင္ဗဟုသုတ တိုးပြားလာျခင္း

(စ) အျမင္မတူညီမႈမ်ားကို ေလးစားတတ္လာျခင္း

(ဆ) မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း

(ဇ) အေတြ႔အႀကံဳမွ်ေဝႏိုင္ျခင္း

အားလံုးက ႏိုင္ငံရဲ႕စနစ္အေျပာင္းအလဲကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသူမ်ားရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားဟာလည္း အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ ေ႐ႊဖ်ဥ္းညီေနာင္အျဖစ္ကို သတိရမိပါတယ္။

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးက ဘုရားထီးတင္ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေဝပြဲမွာ အဝင္အထြက္မုခ္ဦး အုတ္ႏွစ္ခ်ပ္လပ္ေနတာကို ျမင္လို႔ေမးပါတယ္။ ေျမးေတာ္မင္း ၂ ပါးတို႔ အုတ္မသယ္မပို႔ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ပါေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္တဲ့အခါ အလြန္႐ိုေသေလးစားရမယ့္ ရတနာသံုးပါးကိစၥတြင္ ငါခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွေသာ ေျမးေတာ္မ်ားသည္ အလြန္ေပါ့ေလ်ာ့လြန္း လွေပတကားဟု စိတ္ဆိုးၿပီး မွတ္ေလာက္ေအာင္ဆံုးမလိုက္ၾကလို႔ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးက မိန္႔ပါတယ္။ ဒါကို အကြက္ေကာင္းေခ်ာင္းေျမာင္းေနတဲ့ မနာလိုမ႐ႈဆိတ္သူမ်ားက မင္းညီေနာင္ႏွစ္ပါးကိုဖမ္းဆီးၿပီး ေတာင္ျပဳန္းအရပ္မွာ သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ မင္းႀကီးကေတာ့ ေျမးေတာ္ႏွစ္ပါး မလိမၼာလို႔ မွတ္ေလာက္ေအာင္ ဆံုးမခိုင္းတာပါ။ လက္ေအာက္ကလည္း ဆံုးေတာ့ ဆံုးမပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေသေအာင္ဆံုးမလိုက္တာပါ။ 

ယခုလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေခတ္သစ္ေ႐ႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ မျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း ...။

သိန္းထြန္း (IR)
http://thevoicemyanmar.com/opinion/22123-kts

COMMENTS

Name

art,1,article,1356,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8815,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18114,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေခတ္သစ္ ေ႐ႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ မျဖစ္ေစလိုပါ
ေခတ္သစ္ ေ႐ႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ မျဖစ္ေစလိုပါ
http://thevoicemyanmar.com/images/hvbewS.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/06/blog-post_475.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/06/blog-post_475.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy