ကာခ်ဳပ္ကိုု ပိတ္ပင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ထုုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုု

ျမန္မာျပည္တြင္ လူမ်ဳိးေရးအၾကမ္းဖက္မွႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ အလြန္အင္မတန္ အက်ည္းတန္ခဲ့ပါသည္။ ယခုုလဆန္းပိုုင္းကလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ သတင္းမွားမ်ား၊ အမုုန္းစကားမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကိုု ဟန္႔တားရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ မည္သိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကိုု အသိေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔က ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚ တုုံ႔ျပန္ရန္ အလြန္ေႏွးေကြးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုုအခါတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚေရးသားခ်က္မ်ားကိုု စီစစ္ရန္ လူမ်ားပိုုမိုုခန္႔ထားခဲ့ပါသည္၊ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာတိုုင္ၾကားႏိုုင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ အမုုန္းစကားမ်ားကိုု ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ရန္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပႆနာကိုု ေျဖရွင္းရန္ တိုုးတက္လုုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ လုုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္လုုိက္ပါျပီ။ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္ ၁၈ ခုု၊ အင္စေတဂရမ္အေကာင့္ ၁ ခုု ႏွင့္ လူေပါင္း ၁၂ သန္းနီးပါး ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာလိုုးလုုပ္ထားေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ ၅၂ ခုုအား ဖယ္ရွားလိုုက္ပါျပီ။ ဖယ္ရွားလိုုက္ေသာ အေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အၾကီးအကဲ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လွဳိင္၊ စစ္တပ္ပိုုင္ ျမဝတီရုုပ္ျမင္သံၾကားတိုု႔အပါဝင္ အဖြဲ.အစည္းႏွင့္ လူေပါင္း ၂ဝ ဦးတိုု႔အား ေဖ့စ္ဘြတ္က ပိတ္ပင္လုုိက္ပါသည္။

ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ.စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ.၏ ၾသဂုုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ခ်က္အရ ယခုုေဖ့စ္ဘြတ္က ပိတ္ပင္လိုုက္ေသာ စာရင္းတြင္ပါရွိသည့္ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ.မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မွႈမ်ားကိုု ကိုုယ္တိုုင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္၊ သိုု႔တည္းမဟုုတ္ က်ဴးလြန္ရန္အေျခအေနကိုု ဖန္တီးေပးခဲ့သည္ဟုု ႏိုုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားက အေထာက္အထားမ်ား ေတြ.ရွိခဲ့ပါသည္။

ထုုိလူပုုဂၢိဳလ္မ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ကိုုအသံုုးျပဳျပီး လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုုဏ္းအသစ္မ်ား ထပ္မံျပီး ေဖာ္ေဆာင္၍ မရေစရန္ ယခုုကဲ့သိုု႔ ျပဳလုုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုု ပိတ္ပင္ခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ.မ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ ၆ ခုု ႏွင့္ အေကာင့္ ၆ ခုု အပါအဝင္ အင္စေတဂရမ္ အေကာင့္ ၁ ခုုကိုု ဖယ္ရွားလိုုက္ပါသည္။ ပိတ္ပင္ခံရေသာ လူေပါင္း ၂ဝ ဦးတိုု႔ႏွင့္ အဖြဲ.အစည္းမ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ သိုု႔မဟုုတ္ အင္စေတဂရမ္ေပၚတြင္ ဆက္လက္ လွႈပ္ရွားမွႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ေတြ.ရွိရပါသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ ကမ္ပိန္းသဖြယ္ အခ်ိန္ကိုုက္ မရိုုးသားေသာသေဘာျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ စာမ်က္ႏွာ ၄၆ ခုုႏွင့္ အေကာင့္ ၁၂ ခုုအားလည္း ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။ ထုုိအေကာင့္ႏွင့္ ေပ့ခ်္မ်ားသည္ အေပၚယံအားျဖင့္ မွ်တလြတ္လပ္သည့္ သတင္းမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ားကိုု လႊင့္တင္ျပီး၊ တစ္ဖက္တြင္ မသိမသာ စစ္တပ္က ျဖန္႔ျဖဴးလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု လက္သိပ္ထိုုး ျဖန္႔ျဖဴးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ အျပဳအမူမ်ဳိးကိုု ေဖ့စ္ဘြတ္က ပိတ္ပင္ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔သည္ ေဖ့္ဘြတ္ေပၚတြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ ဆက္စပ္မွႈမ်ားကိုု တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ယံုုၾကည္မွႈရွိစြာျဖင့္သာ ျပဳလုုပ္ေစလိုုေသာ ဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ကိုု တလြဲအသံုုးခ်ျခင္းကိုု ကာကြယ္ရန္ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းပါမည္။ ယခုုကဲ့သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ျခင္းအား ယခုုႏွစ္ဆန္းပိုုင္းမွ စတင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုုက္မွႈဆိုုင္ရာ အကဲျဖတ္လုုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ လုုပ္ကိုုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိုုဘိုုင္းဖုုံးမ်ား အလြယ္တကူရရွိလာျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာလုုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ မရွွိေသးျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သည္ အျခားေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားမွာထက္ လူေပါင္းမ်ားစြာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေရးတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ကိုု သံုုးစဲြေနၾကပါသည္။ ထိုုအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘြ္ကိုု တလြဲအသံုုးခ်ျခင္း မျဖစ္ေပၚေစေရး တားဆီးရန္မွာ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔အဖိုု႔ ၾကီးမားလွေသာတာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေသာ ဓာတ္ပံုုမ်ားမွာ ဖယ္ရွားလိုု္က္ေသာစာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အေကာင့္မ်ားမွ နမူနာ ထုုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ။

August 27, 2018

Removing Myanmar Military Officials From Facebook

The ethnic violence in Myanmar has been truly horrific. Earlier this month, we shared an update on the steps we’re taking to prevent the spread of hate and misinformation on Facebook. While we were too slow to act, we’re now making progress – with better technology to identify hate speech, improved reporting tools, and more people to review content.

Today, we are taking more action in Myanmar, removing a total of 18 Facebook accounts, one Instagram account and 52 Facebook Pages, followed by almost 12 million people. We are preserving data, including content, on the accounts and Pages we have removed.

Specifically, we are banning 20 individuals and organizations from Facebook in Myanmar — including Senior General Min Aung Hlaing, commander-in-chief of the armed forces, and the military’s Myawady television network. International experts, most recently in a report by the UN Human Rights Council-authorized Fact-Finding Mission on Myanmar, have found evidence that many of these individuals and organizations committed or enabled serious human rights abuses in the country. And we want to prevent them from using our service to further inflame ethnic and religious tensions. This has led us to remove six Pages and six accounts from Facebook — and one account from Instagram — which are connected to these individuals and organizations. We have not found a presence on Facebook or Instagram for all 20 individuals and organizations we are banning.

We have also removed 46 Pages and 12 accounts for engaging in coordinated inauthentic behavior on Facebook. During a recent investigation, we discovered that they used seemingly independent news and opinion Pages to covertly push the messages of the Myanmar military. This type of behavior is banned on Facebook because we want people to be able to trust the connections they make.

We continue to work to prevent the misuse of Facebook in Myanmar — including through the independent human rights impact assessment we commissioned earlier in the year. This is a huge responsibility given so many people there rely on Facebook for information — more so than in almost any other country given the nascent state of the news media and the recent rapid adoption of mobile phones. It’s why we’re so determined to do better in the future.

A sample of the content from these Pages and accounts is included below.

Myanmar Now

COMMENTS

Name

art,1,article,1356,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8815,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18114,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ကာခ်ဳပ္ကိုု ပိတ္ပင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ထုုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုု
ကာခ်ဳပ္ကိုု ပိတ္ပင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ထုုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုု
https://3.bp.blogspot.com/-cQgTNg6vqi0/W4VqTR5StyI/AAAAAAAAfP4/oBypisH-jKQXGuEia7VG4X_r3Fz0vRRlQCLcBGAs/s640/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-cQgTNg6vqi0/W4VqTR5StyI/AAAAAAAAfP4/oBypisH-jKQXGuEia7VG4X_r3Fz0vRRlQCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/08/blog-post_492.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/08/blog-post_492.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy