ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစရန္ ေမၽွာ္ကိုးလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ လာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ လြန္ခဲ့ေသာလ အတြင္းက ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ လူငယ္အင္အားေတြနဲ႔ ထုတ္ယူမသုံးစြဲရေသးတဲ့ သယံဇာတေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္ " ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားက႑၊ အိမ္ရာႏွင့္ စက္႐ုံ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးက႑မ်ားအပါအဝင္ က႑ အသီးသီး တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လ်င္ျမန္ ႐ိုးရွင္းစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ရည္ ႐ြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီး ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုေျဖေလၽွာ႔ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚရာတြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို ဥပမာေပးကာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၏ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၉၁ ဘီလီယံခန္႔ရွိသည္။

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဆြီဒင္၊ ဩစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ထိုင္ဝမ္ (တ႐ုတ္တိုင္ေပ) တို႔သည္ သီလဝါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ ၏ ဇုန္ေအႏွင့္ဇုန္ဘီ စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး တတိယေျမာက္ ဇုန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ လ်က္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္သတင္းကို ၫႈိးႏြမ္း ေစသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ပဋိပကၡ မ်ားသာမက ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္း မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး လက္ရွိအေျခ အေနတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနလင့္ကစား လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈသည္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္ ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားျခင္းျဖစ္ သည္ဟုလည္း ယူဆရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေမၽွာ္လင့္ေစာင့္စား လ်က္ရွိ သည္ဟု အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားက ဆိုသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဟာင္ေကာင္၏ ရွစ္ခုေျမာက္ အႀကီး ဆုံး ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ေဈးကြက္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ေဟာင္ေကာင္အေန ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဒၚလာသန္း ၂၉၀ ခန္႔ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒၚလာ ၈၉ ဒသမ ၉ သန္း တန္ဖိုးရွိ ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေကာင္စီ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ စတီဖင္န္လိန္းက ဆိုသည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလးခုေျမာက္အႀကီးဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဟာင္ေကာင္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းပကား ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ သည္။ ေဟာင္ေကာင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မား လာေစ ေရးအတြက္ နည္းပညာ၊ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အႀကံေပးမႈ က႑မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီအမ်ားအျပားက အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဟိုတယ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈျပဳလုပ္ရန္ အာ႐ုံစူးစိုက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈအရွိ ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ကုန္ သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေကာင္စီ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ စတီဖင္န္လိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား တြင္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္ အအုံစီမံကိန္း မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ျပည္သူ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း ဘဏ္စနစ္တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (MSDP)ေအာက္ တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကုန္သြယ္ ေရးျပပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခခံအေဆာက္ အအုံက႑သည္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ အားနည္း ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္မည္ဆိုပါ က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ က႑စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ၏ အသီး အပြင့္ မ်ားကို ရရွိစံစားႏိုင္မည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက စိတ္ဝင္စားၾကသည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားသည္ အမွန္ တကယ္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါ သည္။ ။

(ကိုးကား။ ။ Asian Correspondent)
Source: MOI

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8821,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18129,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိ
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိ
https://2.bp.blogspot.com/-PUtD0jH3Kl8/XA6G22RiIPI/AAAAAAAAfYU/P_WG-GBw3K8yMgt9chuPN3qz2dqV3iEAgCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-PUtD0jH3Kl8/XA6G22RiIPI/AAAAAAAAfYU/P_WG-GBw3K8yMgt9chuPN3qz2dqV3iEAgCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/12/blog-post_45.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/12/blog-post_45.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy