နိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ စားစရိတ္ႏွင့္အသံုးစရိတ္စကမ်ားက ဘဂၤလီဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေငြထက္ မ်ားျပားေန


နိရဥၥရာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာမွ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ဘဂၤလီမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ားအနက္ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုနိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ား(INGOs) စားစရိတ္နွင့္ အသံုးစာရိတ္စကမ်ားအျဖစ္ သံုးစြဲေနၾကဟု ေလ့လာသူမ်ားကေျပာသည္။

အခ်ိဳ ့ကိစၥရပ္မ်ားတြင္၊ ေကာ့ဘဇား(Cox's Bazar) ရွိ နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs) ၏ စားစရိတ္မ်ားနွင့္ အသံုးစာရိတ္စကမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳအစီအစဥ္၏ လိုအပ္ခ်က္ထက္ ၅ ဆပိုျပီး၊ ျပႆနာမွာ နိုင္ငံတကာ အင္ဂ်ီအို မ်ား (INGOs) မ်ား၏ စားစရိတ္စားခမ်ား၊ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ေအာက္(စ္)ဖမ္း (OXFAM) ၏မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခႏွင့္ဆိုင္ေသာလူမွဳေရး အသြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းရံပံုေငြအဖြဲ ့ (COAST) က ဒကၠားျမိဳ ့CIRDAP ညီလာခံ ခန္းမ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄င္းတို ့၏ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။

၄င္း၏ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ေဒသခံအန္ဂ်ီအို ၄၂ဖြဲ ့ႏွင့္ နိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအို ၁၉ဖြဲ ့သို ့မဟုတ္ ကုလသမဂၢအဖြဲ ့့အစည္းမ်ားအား ေမးျမန္္းစံုစမ္းေလ့လာခ်က္မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံ၍ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စားပြဲဝိုင္းေဆြးေနြးပြဲတြင္တက္ေရာက္သူမ်ားကတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနနွင့္ရံပံုေငြမ်ားကို ေဒသခံအန္ဂ်ီအို မ်ားထံတိုက္ရိုက္လက္ခံရရွိေစရန္ေတာင္းဆိုၾကျပီး၊နိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ားမွတဆင့္ေပးေခ်ေနျခင္းမ်ားကို ကန္ ့ကြက္ ၾကသည္။ သို ့မွသာလ်ွင္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳမ်ားကိုတုန္ ့ျပန္ရာတြင္ အျခား ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုေလ်ွာ့ခ်နိုင္မည့္အျပင္၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ ့မ်ားနွင့္၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ ဂရန္းဘာဂင္ (Grand Bargain) ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္လည္းကိုက္ညီမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

ပင္လယ္ကမ္းေျခႏွင့္ဆိုင္ေသာလူမွဳေရး အသြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းရံပံုေငြအဖြဲ ့COAST ၏ (ပညာေရးႏွင့္ အစားအစာလုံျခဳံစိတ္ခ်ရေရး) လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mujibul Haque Munir က အစိုးရ၊ နိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs) ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ ့မ်ား၏ အထင္အရွားရွိေနသည့္ ျမင့္မားလြန္းလွသည့္ ကုန္က်စာရိတ္မ်ား အေၾကာင္းကို သူ၏ စာတန္းတြင္ ျပဳစု တင္သြင္းခဲ့သည္။

ေကာ့ဘဇားရွိ နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs) မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသူ/ မွတ္ပံုမတင္ထားသူ စုစုေပါင္း နိုင္ငံျခားသား ၃၀၀၀ နီးပါးလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ နိုင္ငံျခားသား အကူအညီ ေပး ေရးလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ပွ်မ္းမွ်တစ္ေန႕လွ်င္ တာကာ ၂၅၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ ၁၅၀၀၀၀) ကို ပံုမွန္လစာ အျဖစ္ ရရွိေနၾကျပီး ၎အျပင္ ေန ့တြက္စား ရိတ္အျဖစ္ရရွိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း တေန ့လ်ွင္ တာကာ ၂ ကုေဋ အသံုးျပဳေနၾကသည္။

ယင္းကုန္က်စားရိတ္သည္ ေဒသခံ အင္ဂ်ီအိုမ်ား၏ စားရိတ္စားကမ်ားထက္၅ဆပိုမ်ားေနေၾကာင္း Munir က သည္ေဒးလီးစတား (The Daily Star) ကိုေျပာပါသည္။

ဤေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္သည္၊ ေကာ့ဘဇား (Cox's Bazar) တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ တႏွစ္က ၊ဝန္ထမ္းေလး ၃ - ၄ ေယာက္ႏွင့္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာနိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအို(INGO) ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေန မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံထားပါသည္။

တြက္ခ်က္မွဳ တခုတြင္၊တခုေသာနိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအို(INGO) သည္၊၄င္းအေကာင္အထည္ေဖၚရမည့္ လုပ္ငန္းတြင္၁၈ ရာခိုင္ႏွန္းသာသံုးစြဲျပီး၊ ၄င္းအင္ဂ်ီအို (INGO) ၏ စားရိတ္စားကမ်ား ႏွင့္အသံုးစာရိတ္ မ်ားအတြက္ ၈၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းသံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဤကဲ့သို ့ ေသာ ျဖစ္စဥ္၊ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္၊ထိုေဒသရွိ နိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs) အမ်ား အားျဖင့္အတူတူပင္ျဖစ္ ၾကပါသည္။

နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား(INGOs) ၏ စုစုေပါင္းရံပံုေငြေတာင္းခံျခင္းသည္ တာကာ ၅.၅၅ ကုေဋ ျဖစ္ပါသည္ ဟု အမည္မေဖၚလိုသူက သည္ေဒးလီးစတား (The Daily Star) ကိုေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလမွစ၍၊အလွဴရွင္မ်ားထံမွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈၂ သန္းရရွိ ခဲ့ ျပီး ၊ဘဂၤလီမိသားစု တစ္စုု အတြက္ေဒၚလာ ၃၂၈၄ ႏွင့္ညီမွ်ပါသည္။ နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGO) မ်ား၊ကုလသမဂၢအဖြဲ ့ အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္း မ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ေဒသခံအင္ဂ်ီအိုမ်ား ၊ အမ်ိဳးသား အင္ဂ်ီအိုမ်ားမွ အ ေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟုေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားကဆိုပါသည္။

နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs) သည္္၄င္းတို ့၏ ေငြ အေျမာက္အမ်ားကိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းသံုးစြဲလ်ွက္ရိွဟုဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ေဖၚျပပါရွိခဲ့သည့္အတိုင္း၊ေန ့စဥ္နွင့္အမ်ွ ေကာ့ဘဇား (Cox's Bazar) မွ ဘဂၤါလီစခန္းမ်ားသို ့ကားစီးေရ ၅၄၅ စီး မွ ၅၇၅ စီး လုပ္ရွားသြားလာမွုမ်ားရွိခဲ့ရာ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည္ သာမက၊ ေဒသခံကေလးမ်ားနွင့္ လူငယ္ေလးမ်ားကိုပါေက်ာင္းထြက္ေစခဲ့သည့္အေၾကာင္းတရပ္ လည္းျဖစ္ပါသည္။

ေဖၚျပပါ နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs) ၏ စားရိတ္စားကမ်ား၊အသံုးစာရိတ္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ရန္ခ်ာတာေဖၚခ်ိန္း (C4C) ကိုလက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူညီၾကပါသည္။ ယင္းတို ့၏သေဘာ ထားမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳမ်ားကိုတုန္ ့ျပန္ရာတြင္၊၄င္းတို ့၏နိုင္ငံသားမ်ား ပိုမိုပါဝင္ ေစျပီး၊ေဒသခံမ်ားဦးေဆာင္ေသာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ စံနစ္သို ့ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းအျပင္၊နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs) ၊ကုလသမဂၢအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္၄င္းတို ့လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားေသာ ဂရန္းဘာဂင္(GB) သေဘာတူညီခ်က္အရ၊ ရံပံုေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ နွင့္အျခား ကုန္က် စားရိတ္မ်ားကိုေလ်ွာ့ခ်နိုင္ေရးအတြက္္ေဒသခံအင္ဂ်ီအိုမ်ား၊ေဒသခံအစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ်ား နွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ရွာေဖြေနၾကရပါသည္။

မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ၊ နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs) သည္ ခ်ာတာေဖၚခ်ိန္း (C4C) ႏွင့္ ဂရန္းဘာဂင္ (GB) ကိုလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ၊ ေဒသခံ အင္ဂ်ီအိုမ်ားအဆိုအရ၊ နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs)သည္ ေဒသခံအင္ဂ်ီအိုမ်ားအားေပးရန္ရွိေသာ ရံပံုေငြမ်ားကိုေပးေခ်ရန္ပ်က္ကြက္ၾကပါသည္။

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Nahida Sobhan က ေနရပ္စြန္ ့ခြါ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၊မိမိတို ့သေဘာဆႏၵအရ၊ေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ၊ေနရပ္ျပန္ေရးသည္၊ကၽြန္ပ္တို ့အစိုးရ၏ ပန္းတိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္ဟု ၄င္း၏မိန္ ့ခြန္းတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳမ်ားကိုတုန္ ့ျပန္ရာတြင္ေဒသခံအင္ဂ်ီအိုမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းညွိနွိဳင္းေဆာင္ ရြက္ၾကရန္အထူးပင္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ၄င္းကေျပာပါသည္။

ေဒသခံအင္ဂ်ီအိုမ်ားေရးရာဗ်ဴရို ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ KM Abdus Salam က၊ ဤေလ့လာေတြ ့ရွိ ခ်က္သည္၊မည္မ်ွ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သလို၊ COAST ၏ ၾကိဳးပမ္းမွဳကိုလည္းခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါ
သည္။

၄င္းကပင္၊ယခုကဲသို ့ေလ့လာေသာလုပ္ငန္းစဥ္သည္၊ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားနွင့္ မိတ္ေဆြ သေဘာ၊ပူးေပါင္းညွိနွိဳင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ျပီး၊တဘက္သားကိုမထိခိုက္ေစဘဲ ၊အႏွဳတ္လကၡဏာ
သေဘာမသက္ေရာက္ေစဘို ့ေျပာပါသည္။ နိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသခံအင္ဂ်ီအိုမ်ားအၾကား၊ရင္ဆိုင္ေနၾက ရေသာ၊ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကို ဝါသနာစရိုက္တူ၊အႀကိဳက္တူေသာ၊အက်ိဳးသက္ ေရာက္ေစ ေသာ၊မိသားစုသေဘာ၊ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရန္ကိုက်ြန္ပ္အေနနဲ ့အားလံုးကိုအနူးအညြတ္ေတာင္းဆိုလို ပါသည္ဟုေျပာပါသည္။

က်ြန္ပ္တို ့၏နိုင္ငံသားမ်ား၊ေဒသခံအန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ဘဂၤလီမ်ားအေရးကိုတုန္ ့ျပန္စီမံေဆာင္ရြက္နိဳင္ရန္ကၽြမ္းက်င္မွဳႏွင့္ စြမ္းရည္ပါရွိေၾကာင္း၄င္းကေျပာပါသည္။

အန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့ထက္မပိုေစဘဲ၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ အစိုးရ၏ ေနရပ္ရင္းျပန္ပို ့ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမဆန္ ့က်င္ၾကရန္ ၄င္းကတိုက္တြန္းပါသည္။

ကၽြန္ပ္တို ့သည္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ မ်ားကိုတုန္ ့ျပန္ရာတြင္ပါဝင္သူအားလံုး ကို ေလးစား စြာဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ပ္တို ့၏ ေရွ ့ဆက္ေလ်ွာက္လွမ္းရမည့္ေျခလွမ္းႏွင့္၊ ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳမ်ားကိုေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ နူးညံ့သိမ္ေမြ ့စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုကုလသမဂၢ ဌာေနညွိုနွိဳင္းေရးမွဴး Mia Seppo ကေျပာပါသည္။

ကၽြန္ပ္တို ့သည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏အေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္နွင့္၄င္းတို ့နိဳင္ငံသို ့ ျပန္နိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္ဟု UNHCR ၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Papa Kysma Sylla ကေျပာပါသည္။

ကၽြန္ပ္တို ့သည္ဂရန္းဘာဂင္(GB) သေဘာတူညီခ်က္ကိုအားလံုးလက္ခံၾကျပီး၊ ေဒသတြင္း ျပႆနာ အျဖစ္လက္ခံေျဖရွင္းၾကရန္ Concern Worldwide ၏ ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး AKM Musha ကေျပာပါ သည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္အလွဴရွင္မ်ားသည္အဓိကအခန္းက႑ကပါဝင္ျပီး ၊ နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs) သို ့မဟုတ္ ကုလသမဂၢအဖြဲ ့အစည္း မ်ားမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ပ္တို ့သည္ ၄င္းတို ့အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေအာင္မည္ကဲ့သို ့လက္ေတြ ့စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ကို တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကရန္လိုအပ္ပါသည္ဟု Musha ကေျပာပါ သည္။

၄င္းစားပြဲဝိုင္းေဆြးေနြးပြဲကို နိုင္ငံေတာ္အဓိကအတြင္းဝန္ေဟာင္းႏွင့္ PKSF ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရး မွူး Abdul Karim ကသဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ေအာက္(စ္)ဖမ္း (OXFAM) အင္တာေနရွင္နယ္မွ Anita Kattakuzhy ၊ ေကာ့ဘဇား (Cox's Bazar) လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့အစည္း၊ ေဒသခံအင္ဂ်ီအို မ်ားေဖၚရမ္ (CCNF) မွ Abu Morshed Chowdhury တို ့မွလည္းအျခားသူမ်ားနွင့္အတူပါဝင္၊တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

"INGOs Spending on Rohingyas_Translated version _CKK_5.12.2018"

ခ်စ္ကိုကိုဘာသာျပန္သည္။

Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjara

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: နိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ စားစရိတ္ႏွင့္အသံုးစရိတ္စကမ်ားက ဘဂၤလီဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေငြထက္ မ်ားျပားေန
နိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ စားစရိတ္ႏွင့္အသံုးစရိတ္စကမ်ားက ဘဂၤလီဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေငြထက္ မ်ားျပားေန
https://3.bp.blogspot.com/-bbKyK3Gx5m0/XAnpGjtKNKI/AAAAAAACDOw/yFXExMTVvuwRsCFobqYlx_1HxXeUxrLIgCLcBGAs/s400/1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-bbKyK3Gx5m0/XAnpGjtKNKI/AAAAAAACDOw/yFXExMTVvuwRsCFobqYlx_1HxXeUxrLIgCLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/12/blog-post_92.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/12/blog-post_92.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy