"ေျခဥကို ကိုယ္တိုင္မေက်ၾကသူမ်ား"

ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြပါးစပ္က အၿမဲေျပာေလ့ရွိတာက
ဥပေဒနဲ႔အညီတုိ႔ ၊ ဥပေဒကုိေလးစားလုိက္နာပါတုိ႔ ၊
ဥပေဒပါျပဌန္းခ်က္အတုိင္းတေဝမတိမ္းသြားပါတုိ႔
အလြန္သုံးၾကေလ့ရွိတယ္ ။

ဒါေပမဲ့ ကုိယ္တုိင္ေရာဥပေဒကုိေလးစားလုိက္နာရဲ႕လား
လုိ႔သူတုိ႔ရဲ႕အမူအက်င့္ေတြၾကည့္ၿပီးေမးရမလုိျဖစ္ေနၿပီ ။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာမိမိနဲ႔သေဘာခ်င္းမတုိက္ဆုိင္ဘူး
္ထင္ရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီကန္႔ကြက္တဲ့အဆုိကုိတင္သြင္းႏုိင္တယ္ ။
၁၆၆ ေယာက္ရွိတယ္ ။ လုိအပ္ရင္ ၁၆၆ ေယာက္လုံး ကန္႔
ကြက္အဆုိတင္သြင္းဖို႔ စာရင္းေပးႏုိင္တယ္ ။ ဒါေျခဥပါ
ျပဌန္းခ်က္အတုိင္းေဖာ္လုိလုပ္တာ ...

ဒါေပမဲ့ ...
ဥပေဒကုိေလးစားလုိက္နာပါတယ္ ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ
ဥပေဒအတုိင္းသြားပါ လုိ႔အတင္းကုန္းေအာ္ေနၾကရင္း ..

မိမိနဲ႔သေဘာထားကြဲလြဲတာနဲ႔ ...
လႊတ္ေတာ္ထဲ အားလုံးထၿပီးဆႏၵျပႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ ေျခဥဘယ္
ပုဒ္မ ဘယ္အပုိဒ္ခြဲမွာမွမျပဌန္းထားဘူး ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ကုိယ္
တုိင္ေျခဥမွာမျပဌန္းတာကုိက်ဳးလြန္တယ္ ။ တစ္ခါလဲမဟုတ္
ဘူး အတုိင္ပင္ခံရာထူးကိစၥတုန္းကလဲ ဒီလုိပုံစံလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ
႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲထုိင္ထလုပ္ၿပီးေျခဥကုိခ်ိဳးေဖာက္ၾကတယ္ ။

ေနာက္တစ္ခု ...
လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာအဆုိတစ္ခုကုိသေဘာမတူရင္ ကန္႔ကြက္
အဆုိတင္သြင္းဘုိ႔ ေျခဥပါပုဒ္မနဲ႔အညီ ျပဌန္းၿပီးသား ။ မိမိ တင္
သြင္းရမဲ့အလွည့္ေရာက္ရင္နာယက ကအမည္ေခၚေပးမယ္ ။ ၆
မိနစ္အခ်ိန္ေပးထားတယ္ ။ လုိအပ္ရင္နာယကဆီကအခ်ိန္တုိး
ေျပာခြင့္ျပဳဘုိ႔ေတာင္းခံႏုိင္တယ္ ။ သုိ႔ေပမဲ့ မိမိအလွည့္မွာလဲ
ေျပာၿပီးသြားၿပီ ။ နာယကလဲခြင့္ျပဳခ်က္မေပးထားဘဲနဲ႔ ထုိင္ရာ
ကထၿပီး မုိက္မပါဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလမ္းေဘးလၻက္ရည္ဆုိင္
မွာျငင္းခုန္သလုိ ထေအာ္ႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ လက္ရွိေျခဥ ဘယ္ပုဒ္မ
ဘယ္အပုိဒ္ခြဲမွာျပဌန္းထားသလဲ ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိေျခဥခ်ိဳးေဖာက္
တဲ့အလုပ္တစ္ျခားအမတ္ေတြမလုပ္ဘူး ။ မခ်ိဳးေဖာက္ဘူး ။
တပ္မေတာ္သားအမတ္ေတြဘဲ ေျခဥမွာမျပဌန္းတာကုိ
ခပ္တည္တည္နဲ႔ လုပ္ေနၾကတယ္ ။

ေနာက္တစ္ခု ...
အဆုိတစ္ခုကုိေထာက္ခံသူ ကန္႔ကြက္သူရွိေနရင္ အေျခခံဥပေဒ
ပါျပဌန္းခ်က္အရ ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ မဲခြဲ
ၿပီးဆုံးဖ်က္ခ်က္ရယူရမယ္ ။ ခက္ခက္ခဲခဲမဟုတ္ဘူး ။ ေထာက္
ခံရင္ေထာက္ခံတဲ့လွ်ပ္စစ္ခလုပ္ေလးနိွတ္လုိက္႐ုံဘဲ ။ ထုိနည္း
တူ ကန္႔ကြက္မလား ၾကားေနမလား ။ မိမိဆႏၵရွိတဲ့ခလုပ္ေလးႏွိပ္
ျပလုိက္႐ုံဘဲ ။ မဲရလဒ္ကုိေဘလ္ဘုတ္မွာေစာင့္ၾကည့္ ။ အေျဖ
တစ္ခုခုထြက္လာလိမ့္မယ္ ။ ဒါေျခဥပါျပဌန္းခ်က္အရ လႊတ္
ေတာ္ရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္းစည္းကမ္းတက် ၊ စနစ္တက်
လႊတ္ေတာ္အမတ္တာဝန္ထမ္းေနသူေတြလုိက္နာၾကရမွာ ..

သုိ႔ေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲလာထုိင္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္လုပ္ထုံးလုပ္
နည္းကုိခ်ိဳးေဖာက္ ၊ ေျခဥပါဥပေဒအတုိင္းမလုိက္နာဘဲ ေထာက္
လဲမေထာက္ခံ ၊ ကန္႔ကြက္မဲလဲမထည့္ ၊ ၾကားေနမဲလဲခလုပ္မနိွပ္
ငုတ္တုတ္ႀကီးထုိင္ေနခြင့္ရွိပါတယ္လုိ႔ ဘယ္ပုဒ္မ ဘယ္ဥပေဒမွာ
ျပဌန္းထားပါသလဲ ။ မျပဌန္းထားဘူး ။ ဒီလုိမျပဌန္းထားတာကုိ
အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဳးလြန္ေနတာ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူ
လူထုေရြးခ်ယ္ထားတာမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ေယာက္သေဘာဆႏၵနဲ႔
လာထုိင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ေနတယ္ ။

ပုိၿပီးရီစရာေကာင္းတာက ...
အဲ့ဒိစစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကဘဲ တြင္တြင္ပါ ထက္ခါထက္ခါ
ေျပာေနတာ အေျခခံဥပေဒကုိလုိက္နာပါတယ္တုိ႔ ။ အေျခခံဥပေဒကုိ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသူေတြပါတုိ႔ ။ အေျခခံဥပေဒပါစည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းအတုိင္းေလ်ွာက္လွမ္းေနသူေတြပါလုိ႔ ဆုိေနေတာ့ကာ 😁

ဆုိေတာ့ ... ခင္ဗ်ားတုိ႔ကဘာနဲ႔တူေနသလဲဆုိရင္
အေျခခံဥပေဒေရာ အရပ္ဘက္ဥပေဒအပါ ျပဌန္းခ်က္ေတြမွန္သမွ်
တပ္မေတာ္နဲ႔မဆုိင္ ၊ တပ္မေတာ္ကလုိက္နာစရာမလုိ ၊ ဒါေတြအား
လုံး အရပ္သားအမတ္ေတြသာတိတိက်က်လုိက္နာရမယ္ ။ ငါတုိ႔
တပ္မေတာ္သားေတြက ဒီဥပေဒအထက္မွာခြထုိင္ၿပီး က်ဳးလြန္ေန
လုိ႔ရတယ္လုိ႔ ပါးစပ္ကမေျပာေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕အမူအက်င့္ လုပ္
ကုိင္ေျပာဆုိေနပုံေတြကေန ေပၚလြင္ေနတယ္ ။

ဒါလဲသိတ္ေတာ့အျပစ္ေျပာစရာမရွိပါဘူးေလ ..
လက္ရွိခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိဦးေဆာင္ေနေသာ တပ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္က
ဥပေဒနဲ႔အညီ အသက္ ၆၀ ျပည့္တာနဲ႔အၿငိမ္းစားယူမွာပါ ။ က်ဳပ္
တုိ႔တပ္မေတာ္သားေတြက ဥပေဒကုိအလြန္ေလးစားလုိက္နာသူ
ေတြျဖစ္လုိ႔ က်ဳပ္လဲႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒပါျပဌန္းခ်က္ကုိ ႐ုိေသ
ေလးစားလုိက္နာရပါမယ္ဆုိၿပီး ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာႀကီးကေနတဆင့္
ျပည္တြင္းျပည္ပအားလုံးသိရေအာင္ ရႊန္းရႊန္းေဝေျပာခဲ့ၿပီးမွ ...

တစ္ကယ္လဲ အသက္ ၆၀ ျပည့္ေရာ ....
ဟဲဟဲ အခုအားလုံးျမင္တဲ့အတုိင္းဘဲ 😀😀😀

ဆုိေတာ့ ...
ခင္ဗ်ားတုိ႔ယခုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထုိင္လုိက္ထလုိက္နဲ႔
အေျပာတစ္မ်ိဳး အလုပ္တစ္မ်ိဳး ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ေနၾကတာ
မေျပာရက္ေတာ့ပါဘူးေလ ။ စကားပုံတစ္ခုရွိပါတယ္ ။ ဘာတဲ့ ...

" ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမွ ေနာက္ႏြားတစ္သုိက္
ေျဖာင့္ေျဖာင့္လုိက္ " ဆုိလား ... ။
Credit;
Sua Sponte .

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: "ေျခဥကို ကိုယ္တိုင္မေက်ၾကသူမ်ား"
"ေျခဥကို ကိုယ္တိုင္မေက်ၾကသူမ်ား"
https://4.bp.blogspot.com/-_VRMnqlg9CI/XF8hYSKWs1I/AAAAAAAAfi4/txFNpXpWoxA9O3VpeXzys9QIsQxq7JXJgCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-_VRMnqlg9CI/XF8hYSKWs1I/AAAAAAAAfi4/txFNpXpWoxA9O3VpeXzys9QIsQxq7JXJgCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_12.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_12.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy