ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္နိုင္သလဲ

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ျပည္သူလူထုကို ပိုမိုကိုယ္စားျပဳၿပီး စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုနည္းသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္နိုင္ပါမည္လား။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေရးတြင္ မတန္တဆ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ ေပးထားသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ ေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး မဲခြဲဆုံးျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္။

အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ပိုမို ဒီမိုကေရစီ က်ေအာင္ ျပဳျပင္မည္ ဆိုသည့္ကတိျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရၿပီး အာဏာ ရလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခု အာဏာရၿပီး ၃ ႏွစ္နီးပါး ၾကာလာေသာအခါ NLD ထိုကတိေပးထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို မလုပ္နိုင္ေသးေပ။ ျပဳလုပ္နိုင္ပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ NLD ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းတြင္ ရမွတ္ ၁ မွတ္ ျဖစ္ေပမည္။

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD သည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥတြင္ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ အ႐ူးအမူး ကာကြယ္ ေနျခင္းတြင္ ေတြ႕နိုင္ေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ မြတ္စလင္ ၇ သိန္းေက်ာ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပး ေစေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ခံေနရသည္။

စစ္ဒဏ္ခံေနရေသာ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္သည့္ မ်ားျပားလွေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေဝဖန္ ခံေနရသည္။

သို႔ေသာ္ နိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအေပၚ အလားအလာရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အဆိုျပဳေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ က်ယ္ျပန႔္မႈအေပၚ မူတည္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ နိုင္ငံေရးအာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ NLD ၏ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို မဆို အတိမ္းအေစာင္း အနည္းငယ္ပင္ မခံေသာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာအား တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေစၿပီး အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ဖက္ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ထိပ္တိုက္ ေတြ႕နိုင္သည္။

စစ္ဖက္က ေရးဆြဲထားသည့္ ပုံစံအရ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္မလြယ္ေပ။ အထက္ႏွင့္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္တပ္က ခန႔္အပ္ေသာ သူမ်ားအတြက္ သီးျခားထားရွိၿပီး က်န္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈသာ လိုေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလုံးတြင္ အမ်ားစုရရွိထားေသာ NLD အတြက္ အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး အေဆာက္အအုံကို လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပုဒ္မ ၁၀၄ ခုကို ျပင္ဆင္ရန္ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္မဆို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံရန္လိုၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳရန္လည္း လိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေရးပါေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ မည္သည့္ အားထုတ္မႈတြင္မဆို တပ္မေတာ္သည္ ၎ခန႔္အပ္သူ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထံမွ အာဏာ ရရွိထားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံမႈ လိုေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ မွ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုျပင္ဆင္ေရးသည္ ဦးစားေပး ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘဝမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရလာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စာေရးသူကို ထိုႏွစ္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုပုဒ္မသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပုဒ္မ ၁၀၄ ခုတြင္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လာသည္။ က်န္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံလွ်င္ NLD အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တဦး၏ ဘက္ေျပာင္း ေထာက္ခံမႈသာရပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္နိုင္မည္ဟု တခ်ိဳ႕က ေဆြးေႏြးၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စစ္ဖက္ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ အမိန႔္ကိုသာ နာခံၿပီး အမိန႔္ မနာခံဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မွ် စြန႔္စားျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။

ထိုသို႔ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူတဦး ေပၚေပါက္လာၿပီး NLD ႏွင့္ တျခားပါတီမ်ားမွ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကူညီလွ်င္ပင္ ဆႏၵခံယူပြဲကို မည္သို႔ က်င္းပမည္ႏွင့္ ျပင္ဆင္သည့္ ပုဒ္မ တခုစီအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမည္၊ မက်င္းပမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

ထိုသို႔ ရႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အတုအေယာင္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပတတ္သည့္ ျမန္မာ့ သမိုင္းကို ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာ အခါ တပ္မေတာ္၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တရားဝင္ အကာအကြယ္ ေပးေသာ ပုဒ္မမ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္မွာ မျဖစ္နိုင္သေလာက္ပင္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က က်င္းပေသာ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အတည္မျပဳမီက က်င္းပေသာ ဆႏၵခံယူပြဲ ကဲ့သို႔ပင္ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ ခံရေသာ ဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းသည္ တည္ေဆာက္ပုံအရ ခိုင္မာၿပီး တပ္မေတာ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေ႐ြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစိုးရထက္ပင္ ပိုမို အာဏာ ေပးအပ္ထားသည္။ တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံ၏ အေရးအပါဆုံး ဝန္ႀကီးွဌာန ၃ ခုျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အာဏာသိမ္းယူခြင့္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ ေတာင္းဆိုမႈကို သမၼတက ျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အရ လိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ စစ္ဖက္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အတြက္ ဥပေဒအရ မည္သည့္ အေရးယူမႈကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရွိဟု ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ဆိုသည္။

ၾသဇာႀကီးမားလွေသာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္း လုံၿခဳံေရး ယႏၲရားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားၿပီး မၾကာေသးမီကဆိုလွ်င္ ဗဟိုမွ ေက်း႐ြာအဆင့္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန႔္ထားသည့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကိုပင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလက အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး အမည္ခံ အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ေရာက္လာခဲ့သည္။

စစ္ဖက္က ခန႔္အပ္ထားၿပီးသူမ်ားသည္ ၎တို႔ရာထူးတြင္ လတ္တေလာ ဆက္လက္ ရွိေနသည့္တိုင္ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ခံသည့္ဘက္က ေဆာင္႐ြက္နိုင္သည့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။

စစ္ဖက္က ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု တခ်ိဳ႕က သံသယရွိၾကသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က လုပ္ႀကံခံရသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႀကံေပးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကြၽမ္းက်င္သူ ဦးကိုနီ အႀကံျပဳသည့္ အတိုင္း လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပိုမို ဒီမိုကေရစီက်သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖင့္ အစားမထိုးပါက ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအတြက္ စစ္တပ္၏ အာဏာကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္စရာ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ NLD ေသခ်ာေပါက္ ရႈံးနိမ့္မည့္ စစ္ဖက္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ျခင္းသို႔ ဦးတည္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လတ္တေလာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ႀကိဳးစားမည့္အစား စစ္ဖက္လႊမ္းမိုးသည့္ စနစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲေနၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသစ္သည္ အႏွစ္သာရထက္၊ အသြင္သ႑န္မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခါမွ် အမ်ားျပည္သူ မသိရသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသာ ျဖစ္နိုင္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ထိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးကိုပင္ ဆန႔္က်င္ေန ၾကသည္။

အနည္းဆုံး လာမည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အားထုတ္ေၾကာင္း ျပရန္လိုသည္ဟု ခံစားရသည့္ NLD ၏ ယခု လုပ္ေဆာင္မႈမွာ အားေပ်ာ့ေသာ အႏၲရာယ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အျငင္းအခုံမ်ား အနည္ထိုင္သြားသည့္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဖမ္းဆုပ္ရ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး စစ္ဖက္သည္ ျမင္နိုင္ေသာ အနာဂတ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၾသဇာအႀကီးမားဆုံး မ႑ိဳင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ဖက္မွလြဲၿပီး မည္သည့္ေကာ္မတီ၊ ဌာန၊ အဖြဲ႕မွ် ယခုအေျခအေနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲနိုင္သည့္ အာဏာမရွိၾကေပ။

(Asia Times ပါ Bertil Lintner ၏ Why Suu Kyi can’t and won’t democratize Myanmar ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

Bertil Lintner

==========

The Irrawaddy - Burmese Edition

https://burma.irrawaddy.com/

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္နိုင္သလဲ
ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္နိုင္သလဲ
https://3.bp.blogspot.com/-tG62Ab_9pO4/XHI6lIbP0VI/AAAAAAAAfoU/j35xksEzAUQ9BDxA_Tc8k7nAZeCio_7_wCLcBGAs/s1600/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-tG62Ab_9pO4/XHI6lIbP0VI/AAAAAAAAfoU/j35xksEzAUQ9BDxA_Tc8k7nAZeCio_7_wCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_724.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_724.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy