ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ (၃)ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း

ဒီကေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ (၃)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနား မွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ရွိ ေနႏုိင္တဲ့အတြက္ အင္မတန္မွ ၀မ္းသာပါတယ္။ “ ဒီမိုကေရစီအစ လႊတ္ေတာ္က” လို႔ ကၽြန္မ မၾကာခဏေျပာပါတယ္။ ဒီေန႔မွာလည္း “လႊတ္ေတာ္အစ ျပည္သူက” လုိ႔ ကၽြန္မ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ျပည္သူေၾကာင့္ေပၚလာတာပါ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေၾကာင့္ေပၚလာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔မွာ ကၽြန္မေျပာခ်င္တာက ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လႊတ္ ေတာ္ဟာ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္တစ္ခုအေနနဲ႔သာ ျမင္လို႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားဖို႔အတြက္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးတဲ့ ပ်ဳိးခင္းတစ္ခု လိုျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ဖို႔ဆုိတာဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈဟာ အဓိကက်ပါတယ္။ အစကတည္းက ကၽြန္မတို႔ေျပာၾကတဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရ စီဆိုတာဟာ တကယ္ေတာ့ ေျပာဖို႔ေတာင္မလိုပါဘူး။ တစ္ပါတီစနစ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အနည္းဆုံးေတာ့ ႏွစ္ပါတီရွိရမယ္။ အဓိကေျပာခ်င္တာက ျပည္သူလူထုမွာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးကိုေပးဖို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံ အေတြးအေခၚ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူလူထုကို ေရြးခ်ယ္မႈေပးဖုိ႔ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီေတြရဲ႕က႑၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕က႑ ေတြပါလာတယ္။ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ မစခင္ကတည္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာ ျပည္သူလူထု အၾကားမွာ လႈပ္ရွားဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ အခါမွာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းကို သင္ယူရတယ္။

ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ျပည္သူကိုအေျခခံတဲ့စနစ္၊ ျပည္သူရဲ႕ေထာက္ခံမႈကို ဘယ္လို ရေအာင္လုပ္ရမလဲ၊ ျပည္သူက ဘာေတြလုိလားသလဲ၊ ျပည္သူရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက ဘယ္လိုေတြရွိသလဲ၊ စုိးရိမ္မႈေတြက ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာ စၿပီးေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို မ၀င္ခင္ကတည္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာ ေလ့လာရတယ္။ အဲဒီ ဟာကိုက ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း သင္ေပးလုိက္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ ကာလမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ျပည္သူကို ဘယ္လိုစည္း႐ုံး ရမလဲဆိုတာ သင္ယူရတာ ဒါကလည္း ဒီမုိကေရစီကို ျမႇင့္တင္ရာေရာက္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲကို ၀င္ခ်င္ရင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခ်င္ရင္ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ယူရမယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဥပေဒနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ နည္းေတြနဲ႔ ဒီေထာက္ခံမႈကို ဘယ္လိုရေအာင္ယူရမလဲဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဟာ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဦးခ်င္း သင္ယူရတာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳ တယ္ဆိုတာဟာ နိစၥဓူ၀ ျပည္သူေတြနဲ႔ သက္ဆိုတဲ့ဥပေဒေတြ မဟုတ္ဘူး။ အခုဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံ အတြက္ အဓိကအက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ တာ၀န္ရွိလာပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ ဖို႔ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုပဲလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီလုိပဲျမင္ေစခ်င္ ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ေတြကဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ သိပ့္ၿပီးေတာ့ အထင္ႀကီး စရာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္တဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေန တစ္ဆင့္ ပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့ရာထူူးေတြကို ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တာ၀န္ေက်တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ေလာက္ ဂုဏ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ တာ၀န္ေက်တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္ဟာ ျပည္သူလူထုကို အက်ဳိးျပဳတယ္၊ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳတယ္၊ ျပည္သူ လူထုအတြက္ တစ္ခ်ိန္လုံး စဥ္းစားေပးရပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ပါတီအေပၚမွာရွိတဲ့ တာ၀န္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ျပည္သူအေပၚမွာရွိတဲ့ တာ၀န္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ႏုိင္ငံအေပၚမွာရွိတဲ့ တာ၀န္ တာ၀န္ အမ်ဳိးစုံကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး၊ မွန္မွန္ကန္ကန္သုံးသပ္ၿပီး ေလးေလးနက္နက္ လုပ္သင့္လုပ္ ထုိက္တဲ့ ကိစၥေတြကို လုပ္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ရပါတယ္။

ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ သတၱိ၊ ပညာတုိ႔နဲ႔ယွဥ္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံ့ အက်ဳိး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ထမ္းေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေလာက္ ဂုဏ္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဆုိတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီပ်ဳိးခင္းကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ ကို ဂုဏ္ယူေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုၿပီးေတာ့ တုိးပြားလာေအာင္၊ ျမင့္မားလာေအာင္ ႀကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ ပါတီမ်ား၊ အျမင္မ်ား ျပည့္ၿပီး အင္အားတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္ အေရးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းဟာကိုယ့္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တင္မဟုတ္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ပါ စဥ္းစားဖုိ႔လုိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္ေျပာ လုိက္တဲ့စကား၊ ေျပာပုံေျပာနည္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ဒါေတြဟာ ကိုယ္တစ္ဦးတည္း အေပၚမွာ ေရာင္ျပန္ဟပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ပါတီတစ္ခုအေပၚမွာလည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အေပၚမွာပါ ေရာင္ျပန္ဟပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ တာ၀န္ဟာ အင္မတန္မွ ႀကီးေလးပါတယ္။ တကယ့္ကို အမ်ားျပည္သူကေန ေလးစားခင္မင္တဲ့၊ တန္ဖိုးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အခုေခတ္တင္မဟုတ္ဘူး ေနာင္ေခတ္မွွာ လာမယ့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြအားလုံးအတြက္ စံနာမူနာျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိ စံနမူနာျဖစ္သြားၿပီ ဆိုရင္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေျခခုိင္သြားေအာင္လုိ႔ လုပ္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။
ပ်ဳိးခင္းဆိုတာဟာ တစ္ေနရာတည္းမွာ ထားဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီပ်ဳိးခင္းကေနစၿပီး အပင္ေလးေတြပြားၿပီးေတာ့ တစ္တုိင္းျပည္လုံးကို ရေအာင္လုိ႔ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟာ တစ္တုိင္းျပည္လုံးက တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္ ပ်ဳိးခင္းေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာလုပ္ပုံလုပ္နည္းေတြ မွန္ကန္ပုံ၊ ေစတနာေတြ မွန္ကန္ပုံ၊ ဆင္ျခင္တုံတရားေတြ ႀကီးမားပုံ ဒါေတြဟာ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြအထိပါ ပြားသြားမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံဟာ တကယ့္ကို အားလုံးကေနၿပီး ယုံၾကည္ေလးစားႏုိင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိ္င္ငံေတာ္ ႀကီးျဖစ္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆုံခြင့္ရတဲ့ အခါမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အားေပးၾကပါ။ ခင္ခင္မင္မင္ဆက္ဆံၾကပါ။ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းတိုးတက္ေအာင္လုိ႔ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေနၿပီး ကူညီ ေပးၾကပါ။

အတုိက္အခံပါတီမ်ားဆုိတာ တကယ္ေတာ့ တုိက္ခုိက္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔ အရည္အခ်င္းျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ အတုိက္အခံရွိမွ ကိုယ္နဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ အျမင္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိမွလည္း ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္း ေတြဟာ ပိုၿပီးတက္လာမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကိုယ္နဲ႔မတူတဲ့အျမင္ေတြရွိရင္ ဒီအျမင္ေတြဟာ မွန္လား၊ ကိုယ့္အျမင္က မွန္လားဆိုတာ ကိုယ္က ခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ရ ေတာ့မယ္။ အကယ္၍ ကိုယ့္အျမင္က မမွန္ဘူးဆိုရင္ ေျပာင္းရဲတဲ့သတၱိရွိရမယ္။ ကုိယ့္ အျမင္က မွန္တယ္ဆိုရင္လည္း ရပ္တည္ရဲတဲ့ သတၱိရွိရမယ္။ ဘယ္သူပဲ ေ၀ဖန္ပါေစ၊ ဘယ္သူပဲ တုိက္ခို္က္ပါေစ ကိုယ္က တကယ္ပဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ ရပ္တည္ရဲတဲ့ သတၱိရွိရပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ဟာ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံကိုအက်ဳိးမျပဳဘူးဆိုရင္ ေတာ့ ေျပာင္းလဲရဲတဲ့ သတၱိရွိသလုိ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ ပညာလည္းရွိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖုိးထားၿပီး ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို တန္ဖိုးထားပါ။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီအျမစ္ ခုိင္ခုိ္င္မာမာတြယ္သြားဖို႔ အတြက္ ဒီမိုကေရစီပ်ဳိးခင္းေလးကို ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ပညာ၊ သတၱိနဲ႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေပးၾကပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံရင္းနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

Source: MSCO

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ (၃)ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ (၃)ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း
https://2.bp.blogspot.com/-UR2gUjT61Y8/XFR33XaDqsI/AAAAAAAAffs/pjX1BQlLSqgBKZJKvwGBWSyVY0JLoaaywCLcBGAs/s640/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-UR2gUjT61Y8/XFR33XaDqsI/AAAAAAAAffs/pjX1BQlLSqgBKZJKvwGBWSyVY0JLoaaywCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_99.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_99.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy