ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြႀကိဳက္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ


စစ္အစိုးရေခတ္ကတည္းက စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီေတြက ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင္း ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူအားလံုးဟာ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ဒီစစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြက တာဝန္ယူရတယ္လို႔ 'အင္ဒရူးေဘာင္ဝါ" နဲ႔ အေပါင္းပါသုေတသီတစု ေရးသားထားတဲ့စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီကို လုပ္ကြက္တစ္ဧက၊ အစိုးရနဲ႔ အက်ဳိးတူဖက္စပ္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီကိုေတာ့ ဧက (၅၀) တူးေဖာ္ခြင့္လိုင္စင္ခ်ေပးပါတယ္။

တူးေဖာ္ခြင့္လိုုင္စင္ရ ပုဂၢလိကကုမၸဏီအမ်ားစုဟာ စစ္တပ္နဲ႔ နီးစပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္စပ္ကုမၸဏီေတြဟာ ႏွစ္ဝက္တႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွာ ေရာင္းခ်ဖို႔လိုအပ္ၿပီး ေရာင္းရေငြ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏုိင္ငံပိုင္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို ေပးရပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ကိုလည္း ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက ေရာင္းခ်ၿပီး (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႔အား ေပးရပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြဟာ ထုတ္လုပ္မႈကို ေဒသဆိုင္ရာေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက ေရာင္းခ်ၿပီး (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေပးရပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြဟာ ထုတ္လုပ္မႈကို ေဒသဆိုင္ရာ ေက်ာက္မ်က္ရံုးကို အစီရင္ခံဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ တြင္းဝခြန္ ျပပြဲ၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ ျပပြဲဝန္ေဆာင္ေၾကး စတာေတြကို ကုမၸဏီေတြက ေပးေဆာင္ရပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ေက်ာက္မ်က္ရံုးခ်ဳပ္၊ ေက်ာက္မ်က္ျပတိုက္နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာရံုးခြဲေတြမွာ ဝန္ထမ္း (၆၀၀) ေလာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းထဲမွာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက အစိုးရကိုေပးတဲ့ေငြဟာ အမ်ားဆံုးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝင္ေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို အေသအခ်ာ စစ္ေဆးတာမ်ဳိး သိပ္မရိွဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းဟာ ေက်ာက္မ်က္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကလုပ္ကြက္ေတြေၾကာင့္ ျပပြဲအျပင္မွာ ေရာင္းဝယ္တာမ်ဳိး ရိွေပမယ့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ သိပ္မရိွဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေက်ာက္မ်က္တန္းဖိုးျဖတ္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာလည္း ျမန္မာအစိုးရဟာ အားနည္းလြန္းတာမို႔ ရသင့္သေလာက္ပါပဲ နည္းၿပီးရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ အေဆာက္အဦးကတင္ ယူရိုေငြ (၄၄) သန္း ကုန္က်ပါတယ္။

ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမွာ အမ်ားဆံုးသံုးတာဟာ လံုၿခံဳေရးစရိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ကြက္အနီးမွာ အေျခစိုက္တဲ့ တပ္ရင္းႏွစ္ရင္းရဲ ႔ အသံုးစရိတ္ကို ေက်ာက္မ်က္ရံုးက ေပးရပါတယ္။ အခုမွ စစ္တပ္က အဲဒီအသံုးစရိတ္ကို က်ခံေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အျခားအသံုးစရိတ္ေတြကေတာ့ ဝန္ထမ္းလစာနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရဲ ႔ ၂၀၁၂ က ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ သီးသန္႔ေငြစာရင္း (သို႔) ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြဟာ က်ပ္ဘီလီယံ (၇၀၀) နီးပါး ရိွပါတယ္။ ဒီေငြဟာ (၁၇၂) ႏွစ္စာ အသံုးစရိတ္နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ အစိုးရကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေငြေပးသြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးက ႏုိင္ငံပိုင္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးစစ္ေဆးမႈဟာ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို မစစ္ေဆးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ႏုိင္ငံပိုင္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဟာ အသားတင္အျမတ္ရဲ ႔ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနကို ေပးသြင္းပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ ေငြတုိက္ဦးစီးဌာနကို ေပးသြင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမွာ ေၾကြးၿမီမရိွေပမယ့္ တာဝန္ႏွစ္ခု ရိွပါတယ္။ ပထမတာဝန္က ေငြအရင္းအႏီွးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စိုက္ေပးထားတဲ့ က်ပ္ေငြ (၁၄၄) ဘီလီယံကို မွန္မွန္ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတာဝန္ကေတာ့ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီေတြက အပ္ႏံွထားတဲ့ အာမခံေငြက်ပ္ (၁၆၁) ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီက ကန္္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္ရင္ သိမ္းယူႏိုင္ဖို႔ အပ္ႏံွထားတဲ့ေငြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက အပ္ႏံွေငြသိမ္းဆည္းတာမ်ဳိး မရိွေသးပါဘူး။

ႏိုင္ငံျခားေက်ာက္ကုန္သည္ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တရုတ္ျပည္ကလာသူျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအပါအဝင္၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ၊ သမဝါယမအသင္းနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ အက်ဳိးတူဖက္စပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ အက်ဳိးတူဖက္စပ္ကုမၸဏီေတြက အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြ ႏွစ္စဥ္ထည့္ထားတဲ့ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအသင္းရန္ပံုေငြ ယူရိုသန္း (၉၀) သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ရာနီးပါးကို သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးေတြ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈဟာ အေတာ္လူသိမ်ားပါတယ္။

ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းေျမမွာ လုပ္ကြက္အေကာင္းဆံုးရသူေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ ဇနီးေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္တို႔ရဲ ႔ သားတဦးပါဝင္ေနပံုကို Seamus Martov က ၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီ (၁၆) ရက္ေန႔ထုတ္ ဧရာဝတီစာေစာင္မွာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ အေကာင္းဆံုးေနရာကို ႀကိဳင္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီက ယူပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီရဲ ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထဲမွာ 'ႀကိဳင္စန္းေရႊ' ဆိုသူ ပါဝင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ႀကီးစိုးတုန္းက ႀကိဳင္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီဆိုၿပီး ေက်ာက္စိမ္းေတြကို ေျဗာင္ထုတ္ေနရာက စစ္အာဏာရွင္အနားယူသြားတဲ့အခါ Classic International ဆိုတဲ့ အမည္ကို ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႀကိဳင္စန္းေရႊကို ပိုင္ရွင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ထားတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္ / ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္   / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
https://burmese.voanews.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြႀကိဳက္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြႀကိဳက္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
https://4.bp.blogspot.com/-AznKGZDMCho/XHiPsmER6iI/AAAAAAACFQA/Ub8Uu7djbZkV6rIZ46JwOB7OoVi4FPl5ACLcBGAs/s400/11.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-AznKGZDMCho/XHiPsmER6iI/AAAAAAACFQA/Ub8Uu7djbZkV6rIZ46JwOB7OoVi4FPl5ACLcBGAs/s72-c/11.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/03/blog-post_2.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/03/blog-post_2.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy